sidebar

הגנה על ילד מפני ילד אחר


01/07/2012

אתה נמצא בגן השעשועים עם הבן שלך. משום מקום צץ ילד "בריון" שנטפל לילד שלך - מציק לו, דוחף אותו, יורק עליו וכן הלאה. אתה נזעק להגן על הילד שלך, ומפה לשם אתה מאיים על הבריון הקטן, שיפנה את עצמו מהאזור אחרת יבולע לו.....

את מגיעה לגן הילדים לאסוף את הנסיכה הקטנה. באותו רגע בדיוק את רואה את ה"שובב" של הגן מניף עיפרון חד לעבר פניה. בחרדה עצומה את תופסת את ידו של התוקף הקטן ומושכת אותו אחורה, שנייה לפני האסון הקרב.

זהירות ! סיטואציה תמימה של אב מבלה עם בנו בגינה, אם שמגיעה ליטול את בתה הקטנה מגן הילדים, עלולה להסתיים בתחנת המשטרה, ואף בהגשת כתבי אישום בגין איומים ותקיפה, כשהנאשמים הם ההורים המנסים בסך הכל להגן על אוצרותיהם.

לפי חוק העונשין, עבירת איומים הינה איום על אדם בכל דרך שהיא, איום על אדם בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו.

על פי חוק העונשין הישראלי, "המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו -  מאסר  שלוש  שנים ".

אדם המאיים על קטין חסר ישע בכוונה להפחידו, להטיל עליו אימה, לטעת פחד מפני תוצאה כלשהי – עלול להיות מורשע ולשאת בעונש הקבוע בחוק.

בכל מקרה לפי נסיבותיו – ייבחנו זהותו של המאוים, דרך האיום, סוג הפגיעה, מהות הכוונה וזהותו של קולט האיום. כמובן, במקרה שהמאוים הינו קטין - יש משמעות מיוחדת לכל אחד מרכיבי העבירה.

בנוסף, על פי חוק העונשין הישראלי, הגדרת תקיפה הינה פעולה על הכאת אדם, נגיעה בו, דחיפתו, הפעלת כוח על גופו בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, בלא הסכמתו. על פי הגדרתה, כוללת עבירת התקיפה רמות שונות – החל מתקיפה "סתם" (עד שנתיים מאסר), עובר דרך תקיפה הגורמת חבלה ממשית (עד שלוש שנות מאסר) וכלה בתקיפה בנסיבות  מחמירות  (כאשר העונש  הינו  כפל  העונש  הקבוע  לעבירה ).

חדשות לבקרים נחשפים מקרים של הסתבכויות הורים בשל ניסיונם להגן על ילדיהם. הורים שתקפו ילד שהתעלל בבנם בבית הספר ביישוב ליד נתניה. אב שאיים על תלמיד בבית הספר "גלים". תלונת שכניה של מירי אלוני כי בעלה מאיים על ילדיהם. אב ש"סגר חשבון" עם תלמיד בן 11 מהוד-השרון שהסתכסך עם בנו. אב מגן יבנה שאיים על ילד בן 7 כי יחזור הביתה בארון. אב לתלמיד כיתה א' בבית ספר באשקלון שאיים על תלמידים שהציקו לבנו וצעק עליהם. ולאחרונה – נטען כי השחקן יונתן סגל נזף בילדיו של השחקן רמי הויברגר.

ברור, שכל מקרה ייבחן על פי נסיבותיו, ולא כל אחד מהם יסתיים בהגשת כתב אישום, ובכל זאת יש לזכור, כי איומים או תקיפה של קטין חסר ישע הינן עבירות חמורות ביותר.

נחזור למקרים בהם פתחנו. הדרך החוקית להתמודד בנסיבות שהודגמו הינה הרחקת הילד המותקף מהילד התוקף, איתור הוריו של הילד התוקף בבקשה כי יטפלו בעניין, הגשת תלונות לצוות החינוכי בבית הספר ובגן, הגשת תלונה במשטרה במקרים המתאימים, וכן הלאה. בכל מקרה – איומים ותקיפה הינם מחוץ לתחום, לא רק בשל הצורך במתן דוגמא אישית חיובית לפעוטות, אלא אף כדי להימנע מהסתבכות משפטית ונשיאה באחריות פלילית, שעונשה בצידה.