sidebar

סמכויות אכיפה למבקר המדינה


26/06/2012

אין צורך לתת למבקר המדינה סמכויות אכיפה. משרד המבקר צריך להישאר מוסד ביקורת, המבצע ביקורת חיצונית על פעולותיהם של מינהל המדינה ושל גופים ציבוריים שונים. מבקר המדינה אינו מסוגל לשמש בו בזמן רשות חוקרת, שופטת ומבצעת. מה גם שלא יעלה על הדעת שקביעות המבקר תהיינה חזות הכל, ועל פיהן יישק דבר, ללא יכולת לקעקע אותן או לחלוק עליהן. עם זאת, דומה כי היום, יותר מתמיד, יקשה על השרים שאחריותם האישית נקבעה בדו"ח לחמוק מתוצאות מעשיהם. כוחו של דו"ח מבקר המדינה נעוץ בהשפעתו על דעת הקהל. הציבור יכול להגיב בעוצמה אדירה, שלא תאפשר לאחראים להתעלם מדו"ח המבקר.