sidebar

הילד מתחתן ? רוצים ויכולים לתת לו דירה ? איך תבטיחו את רכושכם ?


18/09/2014

הורים רבים חפצים להעניק עזרה כלכלית לבנם המתחתן – דירה או סכום כסף משמעותי לצורך רכישת דירה. אלא החשש הנפוץ הוא מאובדן הנכס / הכסף. בין במצב בו הילד עצמו ו/או בת זוגו ימכרו או ישעבדו  את הדירה, ללא ידיעת ההורים וללא הסכמתם ; בין במצב בו בני הזוג יאבדו את הנכס בשל הסתבכותם בחובות ונתינת בטחונות לנושים ; ובין במצב הרווח, לצערנו, בו יחסי בני הזוג יעלו על שרטון והם ייפרדו או אף יתגרשו.

כאשר מדובר ביחסי משפחה קיימת חזקה הניתנת לסתירה, לפיה העברה ללא תמורה נעשית מתוך כוונה לתת מתנה דווקא. כך, מי שטוען כי אין מדובר במתנה אלא בהלוואה – עליו נטל ההוכחה.  ההמלצה החד משמעית הינה להסדיר באופן מפורש, מראש ובכתב, את ההסכמות ואת התנאים להעברת / נתינת הדירה או הכספים לרכישתה מההורים לילדיהם / בני זוגם.

במקרה  שההורים  חפצים  להעניק  את  הדירה  במתנה :

הורים רבים חפצים להעניק מתנה, כאשר חשוב להם להבטיח שבמקרה שיחסי בני הזוג יעלו על שרטון – תיוותר המתנה בידי בנם דווקא או תוחזר להורים.

כך, מדובר בהענקת מתנה על תנאי, ומומלץ לפעול בשלושה מישורים :

1.      לצורך הענקת מתנה על תנאי יש לערוך הסכם בו ייקבע שהדירה ניתנת במתנה על תנאי ולקבוע מפורשות את התנאי (למשל – גירושין) אשר בהתקיימו תפקע המתנה והדירה תחזור לבעלות ההורים. כך, לפי ההסכם המתנה תפסיק להתקיים אם למשל ייפרדו הצדדים ובמקרה זה עליהם למכור את הדירה בפרק הזמן שנקבע ולהחזיר להורים את הכספים. הסכם זה מומלץ לערוך בפני עורך דין, אשר ידקדק בקביעת התנאים לפקיעת המתנה ויקפיד כי ההסכם יהא ברור, מפורט ומפורש. הסכם זה יש לרשום בלשכת רישום המקרקעין.

2.      ההורים יכולים לרשום משכנתא לטובתם על הדירה, באופן שיבטיח את החזרת כספם במקרה שיתקיים התנאי בו מותנית המתנה. ההורים יוכלו לקבוע מהו ערך המשכנתא ומהם התנאים לסילוקה. למשל – אם בני הזוג ירצו למכור את הדירה הממושכנת, יהא עליהם להחזיר את מלוא חוב המשכנתא על מנת להסיר את רישום המשכנתא או להעביר את המשכנתא לנכס אחר שיירכש על ידם.

3.      בנוסף, על מנת להבטיח את תנאי המתנה שנקבעו מראש, מומלץ לערוך הסכם יחסי ממון בין בני הזוג המקבלים את המתנה, אשר יסדיר את יחסי הרכוש ביניהם במהלך החיים המשותפים וכמובן במקרה של פרידה. או אז ניתן לקבוע מפורשות, כי הדירה תישאר בידי אחד הצדדים, או לקבוע כל חלוקה שתשקף את ההשקעה של ההורים או העברת תשלומי איזון מסויימים.

יודגש, כי חוק יחסי ממון קובע שמתנות שקיבל מי מהצדדים במהלך הנישואין או לפני הנישואין – אינן מהוות רכוש משותף של בני הזוג. ואולם בתי המשפט קבעו כי דירת המגורים של בני הזוג היא נכס משפחתי מובהק ובמקרים רבים אוזן שוויו בין בני הזוג במועד פקיעת הנישואין. כך גם במקרים בהם הדירה נרכשה מכספים שהתקבלו במתנה לאחד מבני הזוג. על מנת לצמצם את מרחב הפרשנות שתוביל לחלוקת הנכס שניתן במתנה –  יש להתנות על כך מפורשות, באמצעות עריכת הסכם יחסי ממון מפורש בו ייכתב אילו נכסים משותפים ואילו אינם משותפים.


במקרה  שההורים  חפצים  להעניק  את  הכספים  לרכישת  דירה  -  כהלוואה :

הורים רבים מעניקים סכומי כסף גדולים כהלוואה לבני הזוג, כאשר הכוונה היא שסכום ההלוואה ישמש לרכישת דירה ויוחזר להורים בשלב מסויים.

על מנת להבטיח את זכותם של ההורים לקבל החזר מומלץ לפעול כך :

1.      יש לדאוג מראש לחתימת הסכם הלוואה או להבטיח את ההלוואה בדרך אחרת, כדי להוכיח שמדובר בהלוואה ולא במתנה.

2.      יש לדאוג שתהיה הסכמה מפורשת של מקבלי ההלוואה, על מנת שניתן יהא לחייבם בעתיד להחזיר את הכספים, והסכם ההלוואה צריך להיחתם על ידי שני בני הזוג ועל ידי ההורים.

3.      על הסכם ההלוואה להיות מפורט ולפרש את כל התנאים והמועדים להחזר ההלוואה ומומלץ כי ייערך וייחתם בפני עורך דין. אפשר גם להגדיר מפורשות איזה חלק מהכספים מהווה הלוואה ואיזה מהווה מתנה, ולגבי החלק של ההלוואה – לקבוע תנאים מפורטים.

4.      בגין הסכם ההלוואה מומלץ לרשום משכנתא בלשכת רישום המקרקעין על הדירה שנקנתה בכספים אלה.

5.      יש לדרוש את פרעון ההלוואה. העדר דרישה לפרעון עלול להתפרש כויתור על החוב. שיהוי ניכר והתיישנות עלולים לגרום לדחיית תביעת ההורים להשבת הכספים.