sidebar

מכתבנו שנשלח ליו"ר הנהלת ההתאחדות לכדורגל בישראל


04/11/2014

הרינו מתכבדים לפנות אליך, מטעמם של צופים ב"דרבי" שהתקיים אתמול (עד שהופסק) ב"בלומפילד", בין קבוצות הכדורגל של מכבי והפועל תל-אביב, בעניין שבנדון, כדלקמן:


 1. כידוע, פרץ אתמול אוהד הפועל לכר הדשא בעת משחק ה"דרבי" בכדורגל בין הפועל ומכבי תל-אביב, ותקף את שחקן מכבי, ערן זהבי.
 2. שופט המשחק רועי ריינשרייבר ציין בדו"ח השיפוט, כי זהבי, כחלק מהגנה עצמית, היכה את האוהד התוקף במספר דחיפות ובעיטה.
 3. דא עקא, שחרף העובדה ששופט המשחק כתב, מפורשות, שעסקינן ב"הגנה עצמית", בחר השופט הנכבד לשלוף "כרטיס אדום" לשחקן מכבי זהבי.
 4. עובדה זו הובילה לעימות המוני במגרש, בהשתתפות שחקני הקבוצות ואחרים.
 5. כוח אבטחה ושוטרים פינו את המתפרעים מהמגרש, כך על פי דו"ח השיפוט עצמו של השופט הנכבד ריינשרייבר.

  חרף עובדה זו, בחר השופט להפסיק את המשחק, בניגוד לעמדת משטרת ישראל.
 6. איגוד השופטים הינו אחד מתוך ענפי ההתאחדות לכדורגל בישראל.
 7. לא ברור מדוע השחקן זהבי הורחק ב"כרטיס אדום" מהמשחק ע"י השופט ריינשרייבר,
  כאשר אותו שופט כותב, בדו"ח השיפוט שהוציא תחת ידו, כי מדובר ב"הגנה עצמית" מצידו של ערן זהבי.
 8. בין אם מדובר בטעות חמורה בשיפוט שהביאה להתלהטות היצרים אצל צופים מסויימים במשחק, אשר פרצו למגרש, ובין אם לאו – העובדה היא שהמשחק הופסק.
  זאת, כאמור, בניגוד לעמדתה של משטרת ישראל.

  אלפי צופים, אשר שילמו במיטב כספם עבור הזכות לראות את המשחק – לא זכו לראותו.
 9. יודגש, ולא בכדי – הצופים אינם אחראים למחדל של חברת האבטחה ו/או של המשטרה, ככל שהיה כזה, אשר לא מנעו פריצה של בודדים לכר הדשא בעת המשחק.
 10. יש להשיב לאלתר לצופים את הכספים ששילמו עבור הזכות לצפות במשחק אותו בסופו של דבר לא ראו, על לא עוול בכפם.
 11. בטרם נאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית הכספים, הואל נא להודיענו, ללא דיחוי נוסף, האם בכוונת ההתאחדות לפעול להחזרת הכספים, באיזה אופן ומתי יוחזרו הכספים.
 12. למען הסר ספק, יובהר בזאת, כי אין במכתבנו זה לגרוע מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד ההתאחדות ו/או נגד אחר כלשהו בכל עניין שהוא, ובכלל כך, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לעניין נזקים נוספים שנגרמו.

 

                                                                                                 בכבוד   רב ,

                                                                                                             ורד   כהן ,   עו"ד