sidebar

האם עו"ד יקבל שכר טירחה ללא טירחה ?


עו"ד  סיני  גלבוע  תבע  כשני  מיליון ₪  שכר  טירחה,  
ויקבל כ- 200,000 ₪ בלבד

30/11/2014

האם יכול עו"ד לקבל שכר טירחה שסוכם איתו, למרות שלטענת החברה הקבלנית ששכרה את שירותיו לא ביצע את העבודה המשפטית לשמה נשכרו שירותיו ?

עו"ד סיני גלבוע תבע כ- 2 מיליון ₪ (כולל הצמדה, ריבית והוצאות משפט) מאת חברה קבלנית – ציון לוי קבלנים בע"מ, וכן מעזבון ציון לוי ז"ל, בעל החברה הקבלנית, אשר היו לקוחותיו של עו"ד סיני גלבוע.

הנתבעים יוצגו על ידי משרדנו.

במרכז התביעה עומד הסכם שכר טירחה, שלטענת החברה הקבלנית ניסח עו"ד סיני גלבוע עצמו, בו נאמר, כך לטענת ההגנה, כי יקבל שכר טירחה הנגזר באחוזים מסכומי מכירת בניינים שתבנה החברה הקבלנית על הקרקע שרכשה.

החברה הקבלנית טענה, כי לפי ההסכם – אם תבנה החברה הקבלנית על המגרש, יבצע עו"ד סיני גלבוע את כל הטיפול המשפטי הכרוך בבניה, לרבות הכנת חוזים עם קבלני משנה, ספקים, רוכשים, רישום בית משותף וכן הלאה, ותמורת טירחתו זו יקבל שכר טירחה באחוזים משווי כל עיסקה שתהיה.

אלא שהחברה הקבלנית חזרה בה מרצונה לבנות על המגרש, ואכן לא בנתה דבר, אלא מכרה את המגרש לצד שלישי מבלי לבנות עליו.

למרות שהחברה הקבלנית מעולם לא בנתה על המגרש, ולמרות שעו"ד סיני גלבוע מעולם לא ביצע לטענתה את השירות המשפטי המתבקש לו הייתה החברה בונה על המגרש, דרש עו"ד סיני גלבוע שכר טירחה במיליוני שקלים.

כך, לאחר שבעל החברה נפטר, ושנים רבות לאחר חתימת הסכם שכר הטירחה, הגיש עו"ד סיני גלבוע תביעת שכר טירחה בסך של כ- 2 מיליון ₪ (כולל ריבית, הצמדה והוצאות משפט).

תביעתו של עו"ד סיני גלבוע מבוססת על חוות דעת שמאי, שקבע את שווי המבנים שיכולה הייתה החברה הקבלנית לבנות אם הייתה מחליטה לבנות על המקרקעין.

העלינו את הטענה מטעם הנתבעים, כי שכר הטירחה נקבע רק אם תבנה החברה הקבלנית על המקרקעין ותמכור את המבנים, וזאת בהנחה שעו"ד סיני גלבוע יטפל משפטית בכל הנוגע לבניה – יכין את החוזים עם קבלני המשנה, חוזים עם ספקים, חוזים עם רוכשים, ירשום בית משותף וכו'. מדובר בטיפול משפטי לגבי בנייה על מקרקעין בשטח של כ- 4,000 מ"ר, אשר נטען כי לא בוצע מעולם. לא הבניה ולא הטיפול המשפטי.

העלינו את הטענה, שלמרות שלא בוצעה בניה על המקרקעין, ולמרות שעו"ד סיני גלבוע לא סיפק שירות משפטי כלשהו בנוגע לבניה שלא בוצעה, בכל זאת בחר עו"ד סיני גלבוע לתבוע שכר טירחה במיליוני שקלים!

עו"ד סיני גלבוע תבע שכ"ט הנגזר באחוזים משווי כל עיסקת מכירה של כל מבנה שיכול היה להיבנות על המקרקעין..... למרות שהחברה הקבלנית מעולם לא בנתה על המקרקעין.....

כאשר עו"ד סיני גלבוע נשאל בחקירתו בבית המשפט מדוע פרש מתפקידים ציבוריים בשנת 2006, הוא סיפר שהתקיימה אז חקירה, שהסתיימה בסגירת תיק, טען שהייתה האשמה בשוחד והלבנת הון, ו"שכל התיק הזה נסגר". "התיק זה מעולם לא נדון".
בהמשך החקירה הודה עו"ד סיני גלבוע, שהורשע בפלילים בעבירה של הפרת אמונים, ונגזרו עליו 250,000 ₪ קנס, וכן 300 שעות עבודה לתועלת הציבור, וכן שלא יעמיד עצמו לבחירה לכל תפקיד ציבורי למשך מספר שנים.
עו"ד סיני גלבוע הסביר, בחקירתו הנגדית, כי הסכים להודות ולהיות מורשע בפלילים בעבירה של הפרת אמונים, ולקבל עליו את הקנס הנכבד, את מאות השעות לתועלת הציבור וכו', מפני שלטענתו  עו"ד  ד"ר  דורי  קלגסבלד  ביקש ממנו, מעו"ד סיני גלבוע,
25  מיליון ₪  כדי לייצג אותו בכתב האישום הזה בבית המשפט.
לטענת עו"ד סיני גלבוע, בעצת  הרב  קנייבסקי  הוא חתם על ההסכם לפיו יהיה מורשע בכתב האישום, וייגזרו עליו העונשים האמורים.      

הצגנו לבית המשפט את ההיתר המקורי שקיבלה החברה הקבלנית לבנייה על המקרקעין, וטענו, שבהעתק ההיתר שהגיש עו"ד סיני גלבוע לבית המשפט קיים תיקון בכתב יד גם בעניין אחוזי הבנייה, אשר משנה מהותית את ההעתק מן המסמך המקורי.

עוד הוצגו לבית המשפט על ידינו מכתבים שכתבה בזמן אמת החברה הקבלנית לעו"ד סיני גלבוע, בהם הועלו טענות קשות ביותר כלפיו, לרבות טענות בעניין התרשלותו בכל הנוגע להעברת הזכויות במקרקעין.

בית  המשפט  דחה  את  תביעתו  של  עו"ד  סיני  גלבוע  לקבל  מליוני  שקלים  כשכר טירחה  ממכירת  מבנים  על  המקרקעין,  שהרי  מבנים  כלל  לא  נבנו  על המקרקעין.

כאמור, המגרש נמכר, כמות שהוא, לצד שלישי, ולא בוצעה עליו בניה כלשהי. בית המשפט פסק, כי הנתבעים ישלמו שכר טירחה רק על מכירת המגרש, הבלתי בנוי, לצד שלישי.
כך, נפסק, שעו"ד סיני גלבוע יקבל סך של כ- 200,000 ₪, ולא סך של כ- 2 מיליון ₪ (כולל הצמדה, ריבית והוצאות משפט) כפי שדרש.