sidebar

האם גובה מזונות הילדים ניתן לדיון מחודש ?


18/06/2012

גובה מזונות הילדים ניתן לדיון מחודש. כך, במקרים בהם חל שינוי נסיבות ניתן לשוב ולפנות לבית המשפט לצורך קביעה מחודשת של גובה המזונות – הן להגדלת דמי המזונות והן להפחתתם. בעל דין המבקש לשנות את דמי המזונות שנקבעו – חייב להוכיח את שינוי הנסיבות, וכן להוכיח, כי עסקינן בשינוי אותו לא ניתן היה לצפות מראש. זאת, גם במקרים בהם נקבעו דמי המזונות בהסכמה, כאשר חל שינוי מהותי בין המצב ערב כריתת ההסכם לעומת המצב דהיום.
יש צורך בהוכחת שינוי נסיבות מהותי ומתמשך (לא זמני) שהתרחש לאחר מתן פסק הדין בנוגע לדמי המזונות, ולא ניתן היה לצפות אותו.

הולדת   ילד   נוסף :
יש בנמצא קביעות חלוקות של בתי המשפט בשאלה האם הולדת ילד נוסף  (כך שמאותו שכר מוטל על האב לפרנס מספר גדול יותר של ילדים) נופלת לגדר שינוי נסיבות המצדיק הפחתת מזונות.  עובדת הולדת ילד נוסף יכולה להוות שינוי נסיבות המצדיק פניה מחודשת לביהמ"ש כאשר יש להולדת הילד הנוסף השלכה לרעה על מצבו הכלכלי של האב – ירידה חדה במצבו הכלכלי, והרעה בהכנסותיו.  לא ניתן להפלות בין ילד לילד. כך, אם בשל מתן מזונות גבוהים לילד אחד לא נותרים משאבים לכלכל את האחר, ניתן להפחית את דמי המזונות. בכל מקרה, עצם הולדת ילד נוסף הינה רכיב אחד בלבד שייבחן במסגרת כלל הרכיבים ומכלול הנסיבות.
אין לומר, כי שינוי בהרכב המשפחתי ישליך אוטומטית על גובה המזונות, כי אם ייבחן לצידם של הרכיבים האחרים בנסיבות הנתונות.

הוצאות   מיוחדות :
הוצאות חריגות והכרחיות עלולות לגרום להאמרת דמי המזונות. זאת, כדוגמת הוצאות נסיעות הכרחיות לחו"ל, טיפולי שיניים, טיפולים פסיכולוגיים והוצאות אשר לא היו קיימות, ולא נצפו, במועד בו נקבעו דמי המזונות. יש לדון בטיב ההוצאה והכרחיותה. אין מדובר בצרכים הרגילים והמשתנים בהתאם לגילו של הקטין, אותם יש לצפות, כי אם מדובר רק בצרכים, אותם לא ניתן היה לחזות בעבר, ושינוי מהותי בהיקפם.

סירוב   הקטין   לקשר   עם   אביו
:
במקרים מסויימים, סירובו של קטין לקשר עם אביו ("בן מרדן"), ואי קיום הסדרי ראיה, עשוי להצדיק את הפחתת סכום המזונות. כך למשל, כאשר סירובו של הקטין הינו בלתי סביר, בלתי מוצדק או תוצאה של תכתיב או הסתה מכוונת של האם. ביהמ"ש לא ימהר לשלול מזונות מקטינים המסרבים לקשר עם אביהם, אלא יבחן מה גרם לסירוב זה וכיצד ניתן לשקם את הקשר. אם יוכח, כי האם המשמורנית גרמה לפגיעה בקשר התקין בין האב לילדיו – ניתן יהא לצמצם את גובה המזונות המוטלים על כתפי האב.

מעבר   הקטין   להתגורר   עם   אביו :
נודעת זיקה בין משמורת ילדים לבין מזונותיהם. כך, אם הקטין עובר למשמורת האב, הופך האב לאחראי לכלכלת הילד המתגורר עימו, וניתן להגיש בקשה להפחתת מזונות עקב השינוי המהותי בנסיבות – מעבר הילד להתגורר עם אביו. גם במקרים בהם עובר הקטין להתגורר בפנימיה, באופן המצמצם את צרכיו המוטלים על האם – ניתן להגיש תביעה להפחתת מזונות.

ירידה   מנכסים   או   פשיטת   רגל :
גם אם הפך האב למובטל -  אין בכך כדי לפטור אותו מתשלום מזונות,  וניתן לנקוט נגדו בהליכי מאסר גם אם אין ביכולתו לשלם את דמי המזונות שנקבעו. יחד עם זאת, יכול שינוי נסיבות קיצוני זה כדי להביא להפחתת גובה המזונות במקרים מסויימים, והעמדתם על מזונות מינימליים בלבד.

אובדן   פוטנציאל   השתכרות   או   אובדן   כושר   עבודה :
אין די בהוכחת העובדה כי האב פוטר, כי אם יש לבדוק את יכולת ההשתכרות שלו ויכולתו למצוא עבודה חלופית. באם יש בידי האב למצוא עבודה חלופית והוא אינו עושה כן – לא יופחתו דמי המזונות. מנגד, אם יוכח, כי האב משתכר שכר גבוה משמעותית מגובה שכרו ערב פסיקת דמי המזונות, ניתן לעתור להגדלת דמי המזונות המושתים עליו.

האמרת   או   הפחתת   הכנסתה   של   האישה :
הכנסתה של האישה משפיעה על גובה המזונות לפי גילם של הילדים. כך, במקרים מסויימים, אם שכרה של האישה יאמיר, ניתן יהא לחייב אותה לשלם מזונות לילדים מכוח "דין צדקה". מאידך, במקרה בו ירדה האם מנכסיה, והפכה לפושטת רגל, הגדיל בית המשפט את גובה המזונות שהוטל על האב.

שינוי   בעלויות   המדור   ותחזוקתו :
דמי מזונות כוללים גם חיוב בגין רכיב מדור. כך, באם יוכיח האב ירידה משמעותית בדמי המדור המוטלים על האם (למשל בדמי שכר הדירה המשולמים על ידה), ויוכיח כי עלויות המגורים, לרבות הוצאות תחזוקת הדירה, השתנו באופן ניכר (כדוגמת עקב מעבר האם לגור בקיבוץ הוריה, הכנסת דיירים נוספים להתגורר עימה – בן זוג וילדיו), ניתן להגיש בקשה להפחתת דמי המזונות.

לעומת זאת, בחירתה של האם לעבור לחיות ברמת חיים גבוהה יותר, תוך גידול קיצוני במרכיב הדיור, אינה יכולה, כשלעצמה, לחייב את האב במזונות מוגדלים.