sidebar

דרישה לפיצוי לקוחות חברת הכבלים "הוט" בגלל היעדר אפשרות לצפות במשחקי הכדורגל של אליפות אירופה


14/06/2012

היום  פנה משרדנו לשר התקשורת, בבקשה כי יתקין תקנות, לפיהן יפוצו לקוחות חברת הכבלים "הוט" על היעדר אפשרות לצפות במשחקי הכדורגל של אליפות אירופה.

בפנייתנו הסברנו, כי חדשות לבקרים, נוטלות על עצמן חברות הכבלים את החירות לחסום את ערוציהן לצפיית המנויים.

לאחרונה חסמה חברת הכבלים "הוט" את שידורי הערוץ הטורקי, כדי למנוע מלקוחותיה לצפות במשחק הכדורגל הולנד – דנמרק ששודר ביום 9/6/12, כמו גם משחקים נוספים.

כך, מנויי חברת הכבלים, אשר חפצו וחפצים לצפות במשחקי הכדורגל המתקיימים במסגרת "יורו 2012", מצאו ומוצאים עצמם מול ערוץ חסום, למרות ששילמו עבור ערוץ זה.

במכתבנו ציינו, כי חברת הכבלים "הוט" לא טרחה אף להודיע לצרכניה על כוונתה להחשיך את הערוץ בעת שידורי המשחקים, ו"כמובן" לא טרחה לפצות את צרכניה על פרקי הזמן בהם נמנעה ונמנעת מהצרכנים גישה לערוץ עליו שילמו, במיטב כספם, ו/או על עוגמת הנפש הרבה שנגרמה ונגרמת להם.

לטענתנו, גם אם לטענת חברת הכבלים "הוט" נאסר עליה לשדר את משחקי הכדורגל של אליפות אירופה הואיל וחברת צ'רלטון רכשה את זכויות השידור, עדיין לא יעלה על הדעת, כי "הוט" תיהנה מדמי המנוי הנגבים מלקוחותיה, בגין ערוץ החסום לצפיה.

הדגשנו במכתבנו לשר התקשורת, כי נוכח הישנותם של מקרים מעין אלה, מתבקשת קביעת תקנות מתאימות בדבר החזר כספי ופיצוי במקרים שייקבעו.

השר התבקש לפעול לתיקון תקנות, לפיהן חסימת ערוצים לצפיית מנויי חברות הכבלים תזכה את הלקוחות בקבלת החזר, בסכום שייקבע, בהתאם למשך זמן החסימה.

בנוסף ביקשנו, כי תותקן תקנה, לפיה כל חסימת ערוץ מחוייבת במתן הודעה מוקדמת לכך, אשר באם לא תינתן תאפשר קבלת כפל פיצוי בסכום שייקבע.

כפי שציינו בפנייתנו, תקנות ברוח זו תזכנה את ציבור הלקוחות ביחס הוגן ורציני יותר מאת חברות הכבלים, ובכל מקרה תימנענה את התעשרותן על גבו של הצרכן התמים, אשר שילם במיטב כספו רק כדי לגלות, כי הערוץ נחסם לצפיה.