sidebar

היוזמות החקיקתיות החדשות


21/05/2012

גל האלימות הקשה הגואה ברחובות ישראל נושא עימו יוזמות חקיקתיות חדשות.
כך, הצעת חוק, לפיה תוטל אחריות פלילית על הורים שילדיהם הקטינים ייתפסו במקום ציבורי מחזיקים נשק קר (חודש מאסר או עד 21,000 ₪ קנס). בנוסף, תוחמר הענישה נגד מי שמוכר לקטינים נשק קר (מאסר בפועל – עד 7 שנים). יוזמה נוספת היא לתיקון חוק סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור, שיאפשר לשוטרים לבצע חיפושים גופניים שרירותיים במקומות בילוי, גם כאשר אין להם כל חשד כי אדם עבר או עומד לעבור עבירה פלילית.

יוזמי החקיקה חפצים להכניס לארגז הכלים של משטרת ישראל סמכויות חדשות, בניסיון ליתן מענה לבעיה הקשה. ואולם, כבר עתה, מתפקע ארגז הכלים מסמכויות, חוקים וסנקציות, אותם יש לנו למכביר, ובהם ניתן לעשות שימוש.

דומה, כי היוזמות החדשות עלולות להזיק, ולא רק לא להועיל. "פתרון" בעיה קיימת על דרך יצירתה של בעיה חדשה – אינו רציני. כך למשל, "חוק המישוש"  פותח פתח עצום לחיפושים גופניים שרירותיים ומשפילים, ולאפליה על רקע מוצא, לאום, צבע עור, מראה חיצוני ועוד. אין כל סיבה כי אזרחים שומרי חוק יחיו תחת חשש תמידי שיוטרדו על ידי שוטרים ללא כל הצדקה קונקרטית, כדי לפתור על גבם את בעיית האלימות.

ספר החוקים הישראלי "מרופד" בשלל חוקים המספקים מענה הולם גם לעבירות האלכוהול וגם לשלל עבירות האלימות אליהן נחשפנו. אין אנו זקוקים לחוקים נוספים. הפתרון היחיד המסתמן הינו לנער את האבק מעל החוקים הקיימים, ולהפנות משאבים לאכיפתם, ללא פשרות.

כשם שכבר התרענו בעבר, שלל החוקים למניעת עבירות האלכוהול – אינם גורמים למיגור התופעה המסוכנת. החוק כבר אוסר מכירת משקה לקטין, עידוד ושידול קטין לשתות משקה משכר, רכישת משקה משכר עבור קטין, מכירת אלכוהול בשעות הערב והלילה, אלא בבתי עסק שהוגדרו בחוק ועוד. בצידם של חוקים אלה כבר נקבעו סנקציות בלתי מבוטלות (תקופות מאסר, צווי סגירת עסקים, קנסות), וכבר ניתנו למשטרת ישראל סמכויות רחבות  (כדוגמת תפיסת והשמדת המשקאות המשכרים שנמצאו במקום ציבורי). מדוע אם כן תופעת עבירות האלימות פושה במחוזותינו כאש בשדה קוצים ?

זאת, משום שאין די בחוקים. נדרש גם לאוכפם בנחישות. הפתרון נעוץ לא בהרחבת האיסורים, כי אם בהרחבת האכיפה. כך גם בתחום עבירות אלימות. הפתרון אינו בעיבוי שכבת החוקים, הרחבה גם כך, כי אם באכיפתם של החוקים הקיימים !
ביצוע גלי מעצרים, הגשת כתבי אישום והענשה חמורה, לרבות הוצאת צווי סגירת עסקים. רק אלה יאמרו את דברם ויסייעו במיגור התופעות הקשות – אלכוהול ואלימות גם יחד.