sidebar

ביד חזקה ובזרוע נטוייה


07/05/2012

בעקבות   הקורבנות   שגבה    האלכוהול    בסוף     השבוע  אנו   קוראים    להגברת    האכיפה   על   מכירת   וצריכת   אלכוהול  :


סוף השבוע האחרון גבה קורבנות עצומים. צעירים נקטפו בדמי ימיהם. חייל ונערה טבעו לאחר שצרכו אלכוהול בחוף הים. הטרגדיה הזו אינה הראשונה ובוודאי לא תהא האחרונה. חדשות לבקרים אנו נחשפים למקרים של צעירים אשר קיפחו חייהם בגין צריכת אלכוהול.

למרבה האירוניה, המחוקק הישראלי היטיב לחוקק שורה ארוכה של חוקים, אשר יכול והיו מונעים את האסונות הקשים. הבעיה היא שאין די לחוקק חוקים. יש גם לאכוף אותם, בנחישות וללא מורא.

החוקים כשלעצמם אינם מגינים עלינו. ספר החוקים לא מנע מכירת אלכוהול לקטינים. ספר החוקים לא עזר לנער שנרצח בדקירות סכין על ידי שיכור. ספר החוקים גם לא עזר לנערות שנדרסו על ידי שיכור. ספר החוקים לא יכול היה למנוע את האסונות הכבדים למשפחות שאיבדו את יקיריהן, בגלל שיכורים.

המחוקק אמר את דברו ועשה את מלאכתו. ברם, ללא אכיפה מתאימה, עקבית וחסרת פשרות, יוותרו החוקים כ"אות מתה".

-         החוק אוסר מכירת משקה משכר לקטין. העונש : עד ששה חודשי מאסר.

-         החוק אוסר עידוד ושידול קטין לשתות משקה משכר. העונש : עד שלושה חודשי מאסר.

-         החוק אוסר לרכוש עבור קטין משקה משכר, שלא בנוכחות האחראי על הקטין ובהסכמתו. העונש : עד ששה חודשי מאסר.
החוק אוסר מכירת אלכוהול לכל אדם בין השעות 23:00 ל- 06:00, למעט בבתי עסק מסויימים, שהוגדרו בחוק. העונש: עד 18 חודשי מאסר.
בנוסף לעונשי המאסר, ישנה בחוק גם סמכות להוצאת צווים לסגירת עסקים שהפרו חוקים אלה, כמו גם סנקציות של קנסות כבדים.

החוק מסמיך שוטר לתפוס ולהשמיד משקה משכר שנמצא בידי אדם (בין בגיר ובין קטין), אשר החזקתו ושתייתו במקום ציבורי עלולים להביא להפרת הסדר הציבורי, לפגיעה בשלום הציבור או בטחונו.

החוק מסמיך שוטר לתפוס ולהשמיד משקה משכר הנמצא בידי קטין, במקום ציבורי בנסיבות הנקובות בחוק.

החוק קובע חזקה משפטית, לפיה מי שמחזיק משקה משכר במקום ציבורי, בין השעות 21:00 ל- 06:00, עלול להפר את הסדר הציבורי עקב שתיית המשקה המשכר, ומסמיך שוטר לתפוס ולהשמיד את המשקה.

והנה, מבחן המציאות מוכיח, כי על אף מסכת החוקים העניפה בענין אלכוהול – קטינים עדיין מוסיפים לרכוש אלכוהול, הן בעצמם והן באמצעות אחרים, לצרוך אלכוהול, ולהשתכר. על אף החוקים הנוקשים –  בגירים עדיין מוסיפים למכור אלכוהול לקטינים, ואחרים אף רוכשים עבור קטינים, הממתינים מחוץ לפיצוציות.

אז מה עושים ? עושים ! אוכפים את החוקים החשובים הללו, ומתייחסים לטיפול בעבריינות האלכוהול במלוא הרצינות הראויה לתוצאותיה ההרסניות.

ראשית   מגבירים את האכיפה לענין מכירת ורכישת משקאות אלכוהוליים בניגוד לחוק. עד כה האכיפה הינה חלקית, נקודתית ואינה מספקת.
גל מעצרים, הגשת כתבי אישום והענשה חמורה – יאמרו את דברם. כחלק מפעולות אכיפה אלה יוצאו וייאכפו גם צווים לסגירת עסקים, אשר בעליהם עברו על החוק דנן.

שנית   מגבירים את האכיפה לענין השמדת משקאות אלכוהוליים, בתנאים האסורים על פי חוק. כך למשל, קובע החוק איסור לשתיית אלכוהול על ידי אדם בוגר בשעות היום והערב (עד 21:00), בהתקיים שני תנאים מצטברים : כאשר הבגיר שותה במקום ציבורי, וכאשר קיים יסוד סביר להניח, כי השתייה עלולה להביא להפרת הסדר  הציבורי או לפגיעה בשלום הציבור וביטחונו.

שלישית  -  יש לפעול לתיקון החוק, באופן שיסמיך את משטרת ישראל לעצור ל- 24 שעות כל מי שיימצא שיכור ברשות הרבים. פעולה זו תקטין לאין ערוך את מימדי התופעה, מלכתחילה, ותבלום את מימוש הסכנה הטמונה באלכוהול.

נקיטת פעולות האכיפה המדוגמות לעיל, יש בה כדי למנוע פשיעה המבוצעת על ידי שיכורים.

כמובן, לצורך כך, יש להקצות כוח אדם ותקציב מתאימים. ברם, הקצאה זו תאפשר את צמצום מימדיה המחרידים של התופעה, ומניעת האסונות הכבדים להם אנו עדים.