sidebar

בן זוגה של הנאנסת מחניון "גן העיר" בתל - אביב לא "נאנס"


13/05/2012

בעקבות האונס המזעזע בחניון "גן העיר"  בתל-אביב פנינו   היום   לשר המשפטים, בבקשה לבצע תיקון בחקיקה בכל הנוגע לעבירות מין:

במכתבנו הסברנו, כי החוק הישראלי מגדיר אונס כחדירה לגוף של אישה בלא הסכמתה. "אונס" הוא "בועל אישה" – מחדיר אחד מאיברי הגוף, או חפץ, לאיבר המין של האישה.

הגדרת החוק הישראלי ל"אונס" של גבר – אינה תחת הגדרת "אונס" (אשר כאמור יוחד לאינוסה של אישה דווקא), אלא תחת הגדרת "מעשה סדום". הכינוי השונה ביחס לעבירות אלה לענין גבר – אינו משנה מהותית. שכן, החוק קובע, כי העושה (אישה או גבר) מעשה סדום באדם (אישה או גבר), באחת הנסיבות המנויות כעבירת אינוס, בשינויים המחוייבים, דינו כדין אונס. מעשה סדום מוגדר כהחדרת איבר מאיברי הגוף, או חפץ, לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם.

לטענתנו, בהתאם להגדרות היבשות של החוק הישראלי, בן זוגה של הנאנסת, אשר אולץ לקיים יחסי מין עם הנערה לעיני האנס – לא נאנס, וכמובן לא בוצע בו מעשה סדום. זאת, ככל שהתוקף לא ביצע בבן זוגה של הנאנסת מעשה סדום, אלא "רק" אולץ על ידי התוקף לקיים יחסי מין עם חברתו, לנגד עיניו של התוקף.

למעשה מסוג זה אין מענה בפרק "עבירות המין" כפי שהן מוגדרות על ידי המחוקק הישראלי, כי אם במסגרת עבירות אחרות, כדוגמת איומים, סחיטה באיומים, תקיפה ועוד. כך, מעשה מסוג זה אינו "זוכה" לענישה מחמירה כעבירות מין אחרות.

דומה, כי בחוק הישראלי חסרה הגדרת כפיה מינית רחבת היקף, אשר תגדיר כעבירת מין כל מעשה מסוג זה אשר אינו נופל להגדרת "אונס", ואף לא נופל להגדרת "מעשה סדום".

כבר בשנת 2006 הועלתה הצעת חוק שמטרתה לאסור כפיה מינית.
"כפיה מינית" הוגדרה כשימוש בגופה של אישה או בנוכחותה לשם סיפוק מיני של המבצע או אדם אחר, או תוך ביזוי והשפלה מיניים של האישה, בין שנעשה שימוש בכוח ובין שלא.

לו היתה הצעת החוק האמורה מבשילה לכדי חוק, ניתן היה לתת מענה הולם למעשה החמור שביצע התוקף בבן זוגה של הנאנסת, ולוודא, כי התוקף לא יחמוק מנשיאה באחריות לעבירת המין שביצע גם כלפי בן זוגה של הנאנסת.

בפנייתנו  מהיום  לשר המשפטים לפעול לתיקון החקיקה, באופן שייתן מענה הולם גם למעשים חמורים אלה.