sidebar

הזכיינית "קשת" ביצעה עוולה אזרחית


05/09/2012

"קשת" ביצעה  עוולה  אזרחית , כאשר שילשלה לכיסה סכומי כסף עבור מסרונים שלא נספרו, אשר נשלחו לתוכנית "האח הגדול".
כך טענו בתלונה שהגשנו.

בתשובתה  מהיום  של היועצת המשפטית של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן של מדינת ישראל למשרדנו, נכתב :

" ... את מעלה במכתבך סוגיה נפרדת , לפיה קשת שילשלה לכיסה את סכומי הכספים עבור המסרונים שלא נספרו. סוגיה זו, עד כמה שהיא חשובה, אינה מהווה עבירה על הוראות חוק הגנת הצרכן, אלא  עוולה  אזרחית  של  גביית  יתר  /  עשיית  עושר  ולא במשפט . בענין זה יודגש, כי לרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן אין סמכות לדרוש מ'קשת' או זכיינית אחרת,  להשיב  לצרכן  כסף  שנגבה  בעוולה  אזרחי, מאחר וסמכות כזו מסורה אך ורק לבית המשפט , והצרכן  רשאי  לפנות  לבית  המשפט  הן  בתביעה אישית  והן  בתביעה  ייצוגית " .

אנו מתכוונים להגיש תביעה ייצוגית נגד הזכיינית "קשת", בגין העוולה שבוצעה על ידה והכספים ששילשלה לכיסה עבור מסרונים שלא נספרו.

כזכור , במסגרת תוכנית הריאליטי "האח הגדול", המשודרת ב"קשת", נקראים הצופים להצביע למועמד המועדף עליהם. המועמד הזוכה למספר ההצבעות הנמוך ביותר – מודח.
המיכסה היומית להצבעות (לא בתוכנית הגמר של "האח הגדול")  עמדה  על 10 מסרונים ליום לכל מועמד.
בדיעבד הסתבר לצופים, כי  שילמו, במיטב כספם, לזכיינית "קשת", גם עבור מסרונים שלא נספרו.
כך, למרות שהמסרונים שעברו את המיכסה המותרת – לא נזקפו לזכותו של המועמד, עדיין שילשלה "קשת" לכיסה את הרווחים מהמסרונים העודפים.

לטענתנו, מדובר  בהטעיה  בוטה  של הצופים, ופעולות המנוגדות לחוק הגנת הצרכן ולהוראות דין נוספות.

הגשנו  תלונה  רשמית  בענין זה לשר ה-תמ"ת.

בתלונתנו הסברנו, כי הכספים ששילמו הצופים עבור המסרונים (שעלו על כמות ההצבעות המותרת) נחלקו בין 3 גופים : חברת הסלולר, חברת יוניסל (המעבירה את נתוני המסרונים מחברות הסלולר ל"קשת") וכן הזכיינית "קשת".
חלקה של "קשת" ברווחי המסרונים הינו כמעט 50% (42 אגורות מכל מסרון).

לטענתנו, בעוד שתשלום לחברת הסלולר וחברת יוניסל – יש הגיון מסויים בצידו,
הרי אין כל הצדקה להעשיר את קופתה של "קשת" ברווחי מסרונים שאינם נספרים.

בפנייתנו הסברנו, כי לא יעלה על הדעת  מחד  גיסא  -  להגביל את כמות ההצבעות והמסרונים הנספרים, ומאידך  גיסא   שהזכיינית תשלשל לכיסה רווחים בגין המסרונים שחרגו מהכמות המותרת.

לטענתנו, מעבר לתיקון המעוות, לעתיד לבוא,  יש  להשיב  לכל  הצופים  הנוגעים  בדבר  את  הכספים  ששילמו  עבור  מסרונים שלא  נספרו.

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן של מדינת ישראל קובעת, בתשובתה  מהיום ,  שלא בוצעה עבירה פלילית של הטעיית הצרכן על ידי "קשת", ואולם בענין העוולה האזרחית של הכספים שקיבלה עבור מסרונים שלא נספרו, ניתן להגיש כאמור תביעה אזרחית ייצוגית נגד "קשת".