sidebar

המתנה לאוטובוס בתחנת אוטובוס עלולה להיות קטלנית


19/06/2012

משרדנו פנה ליו"ר מרכז השלטון המקומי בדרישה לפרסם אזהרה, בדבר הקרינה המסוכנת בתחנות אוטובוס.

ביום  19/6/2012  שיגר מרכז השלטון המקומי את תשובתו לפנייתנו.

בתשובתו, אישר מרכז השלטון המקומי, כי  אכן על פי המכתב שהתקבל מהמשרד להגנת הסביבה (ראש אגף מניעת קרינה) המתנה לאוטובוס בתחנות אוטובוס לפרק זמן של מעל חצי שעה עלולה לגרום לנזק !!!

מאחר שאין בסמכות הרשות המקומית להעביר תחנות אוטובוס ממקום למקום, הודיע מרכז השלטון המקומי למשרדנו, כי בעקבות פנייתנו מתכנן מרכז השלטון המקומי הידברות עם משרד התחבורה, עם המשרד להגנת הסביבה ועם בעלי ענין נוספים, על מנת לגבש פתרונות אפשריים.

כידוע, תחנות אוטובוס רבות ממוקמות בסמיכות למתקני חשמל שונים, בכל רחבי הארץ.

במכתבנו למרכז השלטון המקומי הסברנו, כי לאחרונה נודע, מבדיקות שערך המשרד להגנת הסביבה, כי הקרינה הנפלטת ממתקני החשמל הסמוכים לתחנות אוטובוס ברחבי הארץ הינה קרינה מסוכנת ביותר, פי כמה מסף הקרינה המירבית המומלצת, המגבירה את הסיכון לחלות בסרטן ולהפלות.
מדובר בקרינה משדה מגנטי של מתקני חשמל, כגון ארונות חשמל, קווי מתח גבוה, תחנות שנאים וחוטי חשמל, הממוקמים בסמוך לתחנות אוטובוס.

בתחנות אוטובוס הצמודות למתקני חשמל נמדדו  30  מיליגאוס ויותר !!!
מחקרים שונים שנעשו הצביעו על קשר ישיר בין חשיפה לשדה מגנטי של מעל  16  מיליגאוס לבין עלייה ממשית בסיכוי לחלות במחלות קשות, כגון סרטן, מחלות ניוון, ואף מגביר, פי כמה וכמה, את הסיכון להפלה בקרב נשים בהריון.

משרד הבריאות פירסם, כי הינו מאמץ את המלצת ארגון הבריאות העולמי, לפיה יש להימנע מחשיפה לשדות מגנטיים הפולטים קרינה מעל  4  מיליגאוס.
המשרד להגנת הסביבה ממליץ לא להיחשף לקרינה ממוצעת העולה על  2  מיליגאוס ליממה.

במכתבנו הסברנו, כי הציבור הרחב כלל אינו מודע לסכנות הנוצרות בשל צמידותם של מתקני חשמל לתחנות אוטובוס ברחבי הארץ.
ציבור הנוסעים, העושה שימוש יומיומי ותמים בתחבורה הציבורית - כלל אינו מעלה על דעתו, כי בזמן ההמתנה בתחנות אוטובוס הוא מעמיד עצמו בסכנה בריאותית, מהחמורות הקיימות, בגין החשיפה הגבוהה לקרינה.

לטענתנו, הממצאים מלמדים, כי הסכנה מקרינה עולה ביחס ישיר לקירבה לתחנת אוטובוס הצמודה למתקני חשמל. הווה אומר : בתוך התחנות עצמן, או בסמוך למתקני החשמל עצמם המצויים בסמוך לתחנות, הקרינה הינה "קריטית".
מכאן – חשיבות עצומה לשמירת מרחק ממוקדי הקרינה. אפילו שמירת מרחק של מטרים בודדים ממוקד החשמל – תפחית משמעותית את רמת החשיפה לקרינה.

לאור הממצאים האמורים, ביקשנו לפרסם, בדחיפות, אזהרה מתאימה לציבור, המעמידה על הסכנה ומנחה להתרחק ממוקדי הקרינה, על מנת להקטין באופן משמעותי את החשיפה לסכנה.
זאת, כדוגמא ברוח האזהרות המוטבעות במעליות מפני שימוש במכשירים סלולאריים בשטח המעלית, מפני סכנת הקרינה הגלומה בכך.
מעבר לכך, דרשנו כי יבוצע טיפול דחוף בהעתקת תחנות האוטובוס  הצמודות למתקני החשמל, והרחקתן ממוקדים אלה, באופן שימנע את החשיפה לקרינה.

כאמור, השיב מרכז השלטון המקומי למשרדנו, כי אכן המתנה בתחנת אוטובוס למשך למעלה מחצי שעה עלולה לגרום לנזק מקרינה, וכי בעקבות פנייתם הינו מתכנן הידברות עם משרד התחבורה, עם המשרד להגנת הסביבה ועם בעלי עניין נוספים על מנת לגבש פתרונות אפשריים.