sidebar

פנייתנו מהיום לשר התקשורת, על מנת שיקבע תעריפים עבור קבלת מידע מהחברות הסלולאריות


15/10/2012

היום פנה משרדנו לשר התקשורת , על מנת שיקבע תעריפים עבור קבלת מידע מהחברות הסלולאריות.

בפנייתנו הסברנו, שמשטרת ישראל משלמת  מזה  כחמש  שנים  סכומי עתק, בגובה  עשרות  מיליוני  ש"ח  לשנה, לחברות הסלולאריות. זאת, עבור מידע שמקבלת משטרת ישראל מהחברות הסלולאריות, והנחוץ למשטרה למען שמירה על חיי אדם ובמלחמתה למיגור הפשיעה.

את התעריפים המשולמים לחברות הסלולאריות עבור המידע שמזמינה מהן משטרת ישראל קובעות........ החברות הסלולאריות עצמן.
זאת, משום שמזה  כחמש  שנים  שר  התקשורת  לא  פעל  בהתאם  לסמכותו  על  פי  " חוק האח  הגדול "  משנת  2007 , ולא קבע תעריפים לעניין הסכומים שתשלם משטרת ישראל לחברות הסלולאריות עבור המידע שמזמינה המשטרה מהחברות הסלולאריות.
כך, מזה כחמש שנים גובות החברות הסלולאריות מהמשטרה סכומים בהתאם לתעריפים שהן קבעו לעצמן, ובסה"כ משלמת משטרת ישראל לחברות הסלולאריות עשרות מיליוני ש"ח לשנה, מזה כחמש שנים.

בפנייתנו מהיום לשר התקשורת הזכרנו, כי בשנת  2007  חוקק חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), תשס"ח – 2007, מכוחו עושה משטרת ישראל שימוש באיכון מכשירים סלולאריים וקבלת שירותי מידע שונים.

חוק זה מאפשר למשטרת ישראל ולמצ"ח לקבל נתונים שונים מחברות התקשורת – נתוני מיקום של לקוח באמצעות איכון סלולארי, נתוניו האישיים של בעל המנוי, מידע על צריכת האינטרנט של בעל המנוי, נתונים על שימוש בסלולארי כדוגמת פרטי שיחות יוצאות ונכנסות, מועדי שיחות, הודעות טקסט ועוד.

הכל - לטובת הרשויות החוקרות וכאמצעי נוסף במלחמתן בפשיעה – הצלת חיי אדם, הגנה על חיי אדם, גילוי עבירות ומניעתן, גילוי עבריינים והעמדתם לדין, חילוט רכוש על פי דין ועוד.

הוספנו, כי מאז נכנס החוק לתוקפו, הוכיחה המציאות, כי המשטרה עושה שימוש נרחב בבקשות לקבלת מידע מחברות התקשורת, במסגרת מאבקה להצלת חיי אדם ולמיגור הפשיעה.

דא עקא, כי עלויות קבלת המידע בהתאם לחוק – אינן מתקבלות על הדעת ואינן סבירות.

לטענתנו, החברות הסלולאריות גובות מחירים מופרזים מאוד עבור מסירת מידע.

בהתאם לחוק האמור, שומה היה על שר התקשורת לקבוע תעריפים לשירותי המידע השונים.

זאת, לאחר שיוועץ בשר לבטחון פנים ובשר האוצר, וכאשר השיעור יתבסס על החזר הוצאות סבירות.

למרות זאת, עד עצם היום הזה לא קבע שר התקשורת תעריפים לשירותי המידע השונים.

מצב זה גורם לכך , שמשטרת ישראל סופגת  הוצאות  אדירות, מזה כחמש שנים , בגובה עשרות מיליוני ש"ח לשנה (!!!)  , לטובת כיסיהן של החברות  הסלולאריות השונות.

המרוויחות הגדולות הינן חברות הסלולאר, אשר יונקות את עצם קיומן ממדינת ישראל,  ומשלשלות לכיסיהן רווחים עצומים, כאשר נדרש מהן מידע הנחוץ למשטרה לצורך הצלת חיי אדם ולמיגור הפשיעה.

החברות הסלולאריות מקבלות מהמדינה משאב של המדינה – תדרים – ובה בעת מחייבות את המדינה בסכומי עתק עת הינן מספקות מידע חיוני למדינה.

לצורך מתן מידע זה עושות החברות הסלולאריות שימוש במשאב שקיבלו מהמדינה ...........

הדגשנו, כי במהלך השנים מאז חוקק החוק האמור, פירסם משרד התקשורת, פעם אחר פעם אחר פעם, כי הינו עתיד לגבש "בקרוב" הסכמות בין המשטרה לבין חברות הסלולאר בדבר התעריפים שתשלם משטרת ישראל עבור המידע.

ואולם, למרות חקיקת החוק כבר בשנת 2007 , הרי עד עצם היום הזה –  שלהי  שנת  2012 – טרם פורסמו תעריפים כלשהם, חרף הסמכות שהוקנתה לשר התקשורת בחקיקה לשם כך.

ביקשנו כי שר התקשורת יודיע, האם הינו מתעתד לקבוע תעריפים מתאימים, ובאם התשובה חיובית – אימתי יקרה הדבר.