sidebar

משרד התקשורת פירסם את העלויות המיוחדות לקווי טלפון בעלי קידומות 1-900.


10/06/2012

שר התקשורת קיבל היום את עמדתנו בכל הנוגע לשימוש בקווי טלפון בקידומות 1-900. בתשובתו למשרדנו מהיום, הודיע שר התקשורת, כי בעקבות פנייתנו הוחלט לפרסם באתר הרשמי של משרד התקשורת טבלא מפורטת לענין שימושים ועלויות של מספרי טלפון מיוחדים, הכוללת את הקידומת 1-900. בנוסף, כך הודיע לנו שר התקשורת, ישקלו בקרוב האגפים המקצועיים במשרד התקשורת האם לנקוט בצעדים נוספים ברמה האופרטיבית, כדוגמת הכרזה על מחיר בעת ההתקשרות. בעלי הזיכיון בתחנות הרדיו האזוריות נדרשו  ליידע את המאזינים בדבר עלות השיחה, כאשר זו נעשית לתחנת הרדיו מקו טלפון שמפרסמת תחנת הרדיו, שמתחיל בקידומת 1-900.

כידוע, חברות רבות המספקות שירותי מידע, תמיכה ושירותים שונים נוספים, עושות שימוש בקווי טלפון בקידומת 1-900. בפנייתנו למשרד התקשורת הסברנו, כי המתקשרים לקווי 1-900 מחוייבים בתעריף  יקר  בהרבה  מתעריף קווי אחר (חצי שקל לכל דקה, בנוסף לעלות דקת שיחה) ומגלים זאת, להפתעתם, רק בעת קבלת החשבון לתשלום.  את ההכנסות בגין התשלום הנוסף חולקים ביניהם חברת "בזק" והעסק המפעיל את השירות. למרות זאת, קבלו עורכי הדין, כי משרד התקשורת לא הוציא הנחיה מתאימה לענין החובה ליידע את המתקשרים בדבר העלויות הגבוהות לשיחות בקווים אלה. אחת הדוגמאות שהובאו על ידינו לכך הינה תוכניות רדיו שונות, המעודדות את המאזינים להתקשר לקו 1-900 בנושאים שונים. לאחרונה התקבלו תלונות של מאזינים בתחנות הרדיו האזוריות, אשר גילו, כי קיבלו חשבונות טלפון "מנופחים" במיוחד, לאחר שעלו לשידור באמצעות קווי 1-900 שפירסמו התחנות.

כפי שכתבנו לשר התקשורת : "לטעמנו, עידוד מתקשרים לעשות שימוש בקווי 1-900 מבלי ליידע אותם בדבר העלויות הגבוהות הכרוכות בכך, כאשר מדובר בעלות יקרה בהרבה מעלות שיחה רגילה, מהווה הטעיה חמורה של הציבור. מתוקף תפקידך, הרינו לפנות אליך למען תיקבע, כי המזמינים להתקשר לקווי 1-900 מחוייבים ליידע את המתקשרים הפוטנציאליים, מראש, בדבר העלות המדוייקת של שיחות הטלפון האמורות.

כאמור, שר התקשורת קיבל היום את עמדתנו והודיע, כי הוחלט לפרסם באתר הרשמי של משרד התקשורת טבלא מפורטת לענין שימושים ועלויות של המספרים המיוחדים, הכוללת את מספר קידומות 1-900, וכן כי האגפים המקצועיים במשרדו ישקלו האם לנקוט בצעדים נוספים ברמה האופרטיבית, כדוגמת הכרזה על מחיר בעת ההתקשרות. בעלי הזיכיון בתחנות הרדיו האזוריות נדרשו  ליידע את המאזינים בדבר עלות השיחה, כאשר זו נעשית לתחנת הרדיו מקו טלפון שמפרסמת תחנת הרדיו, שמתחיל בקידומת 1-900.