sidebar

האם לחוקר פרטי מותר הכל?


20/11/2012

עודד הגיש תביעה לבית משפט נגד רעייתו / פרודתו נעמה. עודד טוען, שנעמה זנתה תחתיו, אבל אין לו הוכחה לכך. עודד שוכר שירותיו של חוקר פרטי על מנת שיתחזה למי שמתעניין, רומנטית, בנעמה. החוקר הפרטי מקבל את סדר היום של נעמה, דואג להיתקל בה באקראי כביכול, ומחזר אחריה במרץ רב. לבסוף, "נתפסת" נעמה בפיתיון, ומקיימת יחסי אישות עם החוקר הפרטי, אותו היא רואה כמחזר שלה.

עודד קיבל הוכחה נחרצת לבוגדנותה של רעייתו בנפרד. חמוש בראיות ש"עושות את התיק שלו", ממהר עודד לבית המשפט, בטוח בניצחונו הצפוי. האומנם ?

בתי המשפט הטילו מגבלות ברורות על פעולתם של חוקרים פרטיים, וקבעו, כי ראיות שהושגו תוך הפרת חוק – הינן בלתי כשרות ולא ניתן להגישן.

באחד מתיקי תאונות הדרכים, הגישה חברת ביטוח הקלטה של חוקר פרטי, שהתחזה למחזר של התובעת. לאור המצג שהציג כאילו הוא חפץ בקשר אישי עימה, הצליח החוקר "להוציא" מהתובעת אמירות ששימשו כראיה נגדה. בית המשפט קבע, שהחוקר הפרטי פגע בפרטיותה ובכבודה של התובעת, וכי לו ידעה התובעת על זהותו האמיתית של החוקר – אין ספק שלא היתה מקיימת עימו קשר כלשהו. כך, קבע בית המשפט, כי ראיה זו, שהושגה תוך הפרת חוק – איננה כשרה.

דוגמא נוספת הינה ראיה שהושגה על ידי חוקר פרטי באמצעות ציתות לשיחה, בניגוד גמור לחוק האזנות סתר.  אף אם הראיה מהווה הוכחה נחרצת, עדיין בשל כך שהוגשה באמצעים פסולים, מנוגדים לדין, לא ניתן יהא להסתמך עליה.

כמעט בכל תיק המטופל במשרדנו אנו מסתייעים בחוקרים פרטיים, גם בטרם הגשת התביעה וגם במהלך ניהול התיק.

במקרה מענין אחר, טען גבר שנתבע לשלם מזונות, כי הוא משתכר שכר נמוך. האישה ידעה שבעלה משתכר הרבה יותר ממה שהוא מצהיר. חוקר פרטי ששלחה האישה משוחח עם הבעל ב"סיפור כיסוי", וגרם לו לחשוף את עצמו בפניו, תוך שהוא מתרברב בשכר שהוא מרוויח. כך, עלה בידי האישה להוכיח את שכרו הגבוה של הבעל, ולקבל מזונות בהתאם.

יש לזכור, שלא כל הפרה של כללי האתיקה החלים על חוקרים פרטיים תביא לפסילת הראיה שהושגה באמצעות הפרה זו. כך למשל, הפרת תקנות החוקרים הפרטיים, הקובעות איסור על חוקר פרטי להתחזות כשליחו של אדם פלוני, או כמי שפועל מטעמו, וכן החובה המוטלת על חוקר פרטי להציג עצמו כחוקר פרטי – לא מביאה "אוטומטית" לפסילת הראיה שהושגה על ידו. אף אם חרג החוקר הפרטי מכללי האתיקה – ואף אם נפתח נגדו הליך משמעתי, או אפילו פלילי – אין בכך כדי לפסול מיידית את פירות החקירה מלשמש כראיה במשפט.

ואולם, במקרים בהם הושגו ראיות תוך הפרת חוק, כדוגמת חדירה לפרטיות, האזנת סתר, מצגי שווא, הטעיה מכוונת ופגיעה בכבוד האדם – תיפסלנה הראיות, וכל מאמצי החוקר הפרטי יירדו לטמיון.


האם   אדם   ששלח   חוקר   פרטי   להקליט   שיחה   עם   פלוני , 
יכול   לתבוע   את   אותו   פלוני   בגין   פירסום   לשון   הרע   באותה   שיחה ?


בית משפט השלום בכפר-סבא קבע, כי התשובה לשאלה זו  חיובית .

תחילתה של הפרשה בתביעת לשון הרע, שהגישו חברת בנייה גדולה, ובעלי מניותיה, באמצעות משרדנו , נגד אחד הדיירים, לתשלום פיצוי בסך של 1.5 מיליון ש"ח.

כנטען בכתב התביעה, אותו דייר, אשר משמש כראש קבוצת הדיירים הטוענים לליקויי בניה, פירסם על החברה ועל בעלי מניותיה דברי לשון הרע.

תיארנו בכתב התביעה, כיצד החלו להתקבל אצל התובעים ידיעות על דברי כזב שמפיץ עליהם אותו דייר.

החברה הקבלנית עשתה מעשה, ושלחה חוקרים פרטיים לשוחח עם הדייר, ולתעד את דברי ההשמצה שישמעו מפיו.

כך, לכתב התביעה צירפנו  תמלול   שיחה , שהוקלטה כדין, על ידי  חוקר   פרטי ,  אשר תיעד את דברי ההשמצה שהפיץ הדייר.

בהקלטה נשמע הדייר אומר, שהתובעים הם נוכלים, רמאים, שקרנים, אינם ראויים לאמון מינימלי, בונים ללא פיקוח ובאופן חסר מקצועיות ועוד.

או אז, פנה הדייר לבית המשפט, וביקש לסלק את תביעת לשון הרע נגדו על הסף.
הדייר טען, שפירסום שנעשה בפני חוקרים פרטיים מטעמו של התובע אינו יכול להוות פירסום לשון הרע. שכן, כמוהו כפירסום שבוצע לתובעים עצמם, אשר החוקרים הם שלוחיהם.

בית המשפט קיבל את טענותינו, ודחה את טענת הדייר. בית המשפט קבע, כי גם פירסום לחוקרי פרטיים מטעמו של התובע יכול להוות פירסום לשון הרע, למרות שמדובר בחוקרים ששלח התובע עצמו.

כך, דחה  בית המשפט את הבקשה למחיקת התביעה על הסף בגלל היותה מבוססת על ממצאי חוקרים פרטיים.

לגופו של עניין, עיכב בית המשפט את המשך בירור תביעת לשון הרע עד שתוכרע, בקרוב, תביעת ליקויי הבניה, שהגיש הדייר, עם אחרים, לבימ"ש השלום בת"א.