sidebar

תוספת תשלום על מטען בנסיעה במוניות – רק כאשר נהג המונית נדרש למאמץ וזמן נוספים בגלל המטען


24/07/2012

לאחר   פנייתנו –
תיגבה  תוספת  תשלום  על  מטען  בנסיעה במוניות -  רק  כאשר  נהג  המונית  נדרש  למאמץ  וזמן  נוספים  בגלל  המטען.

היום התקבלה במשרדנו תשובתו של שר התחבורה לפנייתנו, לפיה התקבלה עמדת משרדנו, שתשלום לנהג מונית על מטען הוא תגמול לנהג המונית, ולכן יש לשלמו רק במקרים בהם נדרש נהג המונית למאמץ וזמן נוספים בקשר עם המטען.

תקנות התעבורה קובעות, כי "נהג מונית יעזור לנוסע, במידת הצורך, בהיכנסו למונית ובצאתו ממנה, בהטענת מטענו ובפריקתו".

במכתב תשובתו מהיום של משרד התחבורה למשרדנו הובהר, שכפי שטענו בפנייתנו, תשלום נוסף זה הינו תגמול על המאמץ והזמן הנוספים הנדרשים מנהג המונית (ככל שאלה נדרשים).

מכאן, כפי שטענו, שכאשר מדובר בתיק יד, והנוסע אינו נדרש לסיועו של נהג המונית בקשר למטען זה, אין לשלם לנהג המונית תוספת תשלום כלשהי בגין מטען זה.

כזכור, פנינו לשר התחבורה לצורך הגדרת "מטען יד" לנוסעים במונית. במכתבנו טענו, כי בהעדר הגדרה חוקית למטען יד הפטור מתוספת תשלום בגין נסיעה במונית, נותר "תחום אפור" ואי בהירות בשאלה אימתי יחוייב התיק בעלות נוספת כשל "מזוודה". נוצר מצב, שנהגי מוניות יכולים לגבות תשלום עבור תיק יד, מזוודה או כבודה אחרת, לפי שיקול דעתם, ולהגדיל משמעותית את מחיר הנסיעה.

הסברנו, כי בהתאם לצו פיקוח על מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התשע"ב – 2012, שומה על נוסע במונית לשלם עבור "כל מזוודה או כבודה אחרת" סך של 4.20 ₪.
ואולם, לא ניתנה בצו האמור הגדרה כלשהי למונח "מזוודה או כבודה אחרת".

כך, לא נקבעו קריטריונים להבחנה בין "מזוודה" או "כבודה אחרת", להבדיל מתיק יד או כבודת יד אחרת (כדוגמת "תיק טרולי").

כך, יכול ויידרשו נוסעים במונית, שהביאו עימם מספר תיקים לנסיעה, לשלם עבור כל  אחד  ואחד  מהתיקים  סך של 4.20 ₪, בנוסף לתעריף הנסיעה עצמה.

זאת, משום שאין הגדרה בדין מה נכלל במונח "מטען יד", במונח "מזוודה" ובמונח "כבודה אחרת".

לצורך ההשוואה, לענין טיסות, קובעות חברות התעופה מגבלות גודל ומשקל של כבודת יד המותרת לנשיאה בתא הנוסעים, להבדיל ממזוודה רגילה ומטענים אחרים, הנשלחים אל תא המטען שבמטוס.

בהעדר הגדרה חוקית למטען יד הפטור מתוספת תשלום בגין נסיעה במונית, נותר "תחום אפור" ואי בהירות בשאלה אימתי יחוייב התיק בעלות נוספת כשל "מזוודה".

כאמור, בתשובת שר התחבורה, התקבלה עמדתנו, ונקבע, כי תשלום לנהג מונית על מטען הוא תגמול לנהג המונית על מאמץ בקשר למטען זה. לפיכך, יש לשלם תשלום נוסף עבור מטען רק במקרים בהם נדרש נהג המונית למאמץ וזמן נוספים בקשר עם המטען.