sidebar

הכתובה - סכום של כבוד או נטל כלכלי ?


06/01/2013

זו היתה  "חתונת השנה". היא – זמרת מפורסמת. הוא - שחקן שהופיע בתפקידים ראשיים במספר סרטי קולנוע. סוף סוף התחתנו, וכל ה"מי ומי" הגיעו להשתתף בשמחה. איש לא נפקד. בעיצומו של הטקס הכריז הרב, הידוען אף הוא,
על הסכום הנקוב בכתובה : 10 מיליון ₪ !
רחש עבר בקהל המוזמנים. החתן "יצא גדול". הסכום העצום שנקב בכתובתו הוכיח כמה הוא אוהב את רעייתו הטריה, ועד כמה הוא בטוח בזוגיות ובנישואיהם.

זהירות ! הכתובה הינה מסמך משפטי מחייב, בעל משמעות חוזית – הסכמית לכל דבר וענין. בכתובה מתחייב הבעל – לזון לפרנס ולכבד את האישה, וכן לשלם עיקר הכתובה (סכום בסיס), תוספת הכתובה (סכום שרשאי הבעל להוסיף לפי שיקול דעתו), נדוניה ותוספת נדוניה, במקרה של פקיעת הנישואין עקב גירושין או מות הבעל. כך, במסגרת הכתובה מקבל על עצמו הבעל התחייבות כספית מפורשת כלפי רעייתו.
הסכום הנקוב בכתובה אמור להבטיח את מצבה הכלכלי של האישה לאחר הגירושין. בנוסף, נועד סכום זה למנוע את פירוק הנישואין בקלות, ולגרום לבעל "לחשוב פעמיים" – "שלא תהא קלה בעיניו להוציאה".

תם הטקס. אירוע החתונה עבר בהצלחה רבתי וקצר תשואות. אך כעת מתחילים "החיים האמיתיים". והרי איש מאיתנו אינו יודע מה יילד יום ומה צופן לנו העתיד. והיה אם יגיעו בני הזוג לכדי גירושין, או חלילה ימות הבעל, זכאית האישה לקבל את הסכום הנקוב בכתובתה.

זאת, למעט מקרים בהם עלולה האישה לאבד את כתובתה –  למשל אישה שמסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה "מורדת", ועל כן הם מתגרשים, למשל אישה הבוגדת בבעלה, עוזבת את הבית ללא סיבה ועוד.

ואולם, למעט המקרים בהם תאבד האישה את כתובתה – היא זכאית לקבל את הסכום הנקוב בכתובה. יש בנמצא אף עילות מובהקות המזכות את האישה בתשלום כתובתה, כדוגמת ניאוף של הבעל, מומים ועוד, העשויים להוביל לחיוב הבעל בגירושין ובתשלום הסכום הנקוב בכתובה.

כך, בעוד שלבעל יש אינטרס לנקוב בכתובה סכום סימלי, הרי שאינטרס האישה הינו לדאוג שהסכום יהא גבוה ככל הניתן.

נוכח משמעותו החוזית של המסמך, יש ליטול בחשבון, כי יתכן ויום יבוא ויהא על החתן לשלם את הסכום בו נקב בכתובה. התחייבות שנעשתה בלהט האירוע עלולה להביא לתוצאות הרסניות בעתיד.  חתן שנקב בסכום דמיוני בכתובה, כאקט של התפארות,  ימצא עצמו עם התחייבות אישית שלו כלפי רעייתו, המהווה אקט משפטי מחייב לכל דבר וענין.

אומנם, לבית הדין הרבני – לו הסמכות היחודית לדון בנושא הכתובה – מוקנה שיקול דעת בנסיבות המקרה, ויכול להתייחס אף לסכום ההתחייבות עצמו, בכל הנוגע לסכום העולה על עיקר הכתובה (סכום הבסיס), ברם כל מקרה לנסיבותיו ובהתאם להשקפות הדיינים.

כך, יש בנמצא מקרים, בהם תיקנו בתי הדין הרבניים את הסכומים הדמיוניים שננקבו בכתובה "מוגזמת". בתי הדין קבעו, כי הבעל לא תיאר לעצמו שישלם סכום זה, כי הסכום בלתי הגיוני ויוצר בעיייתיות קשה, וכי אין כוונת הכתובה להעשיר את האישה הגרושה ולהוריד עד עפר את הבעל.

ואולם, בפסקי דין אחרים נקבע, כי אין פסול בכתובה הכוללת סכומים מוגזמים, ויש לכבדה. כך למשל, באחד המקרים פסק בית הדין הרבני בחיפה, כי שומה על בעל לשלם לרעייתו דמי כתובה בסך של  מיליון  דולר,  כנקוב בכתובה, למרות שמדובר בסכום אסטרונומי, אשר נכתב לשם הכבוד בלבד.

כך, מומלץ לכל המתחתנים לשקול היטב בטרם יירשמו סכום אסטרונומי בכתובה, וליטול בחשבון גם את התרחישים האחרים, הריאליים. וכמו בכל תחום – גם כאן – מוטב לנקוט מעט צניעות.