sidebar

התובע טוען , שהעירייה נוקטת ב "מדיניות עוצר תשלומים"


06/02/2013

משרדנו הגיש לבית הדין לעבודה תביעה כספית נגד עיריית לוד, מטעמו של קצין במילואים, בדרגת רס"ן, בוגר קורס קב"טי מוסדות חינוך של משרד החינוך והתרבות.

התובע שימש כקב"ט מוסדות חינוך בעיריית לוד ולאחר מכן מונה כמנהל מחלקת אבטחת מוסדות חינוך וציבור בעיריית לוד.

התובע זוכה להערכה רבה ותשבחות גורפות בגין תפקודו, מסירותו ומקצועיותו.

דוגמאות רבות להמלצות ומכתבי הערכה שקיבל התובע צורפו לכתב התביעה.

כפי שהסברנו בכתב התביעה, עיריית לוד אינה משלמת לתובע את מלוא מרכיבי השכר המגיעים לו.

התובע פנה לעיריית לוד, פניות חוזרות, אך העירייה מתעלמת מכל בקשותיו ודרישותיו.

התובע החליט להתפטר, ואולם לאחר ששיגר מכתב התפטרות הפצירה בו העירייה לחזור מהתפטרותו, ועדיין אינה משלמת לו את מלוא שכרו.

בכתב התביעה טוען התובע, כי הסיבה בגינה עיריית לוד אינה משלמת לו את מלוא שכרו נעוצה ב"מדיניות  עוצר  התשלומים"  הנקוטה על ידי העירייה והגזבר העומד בראשה. לטענת התובע, הגזבר מונע עשיית שימוש בתקציב השנתי המוקנה למחלקתו של התובע.

לטענת התובע, העירייה והגזבר העומד בראשה, מונעים הוצאה כספית לטובת תפקידם של העובדים, ולטובת תנאי שכרם. הקשיים שמערימים העירייה והגזבר שלה מונעים מימוש בתקציב המוקנה לצורך התפקיד, גורמים לעזיבת עובדים טובים ומוכשרים, שנואשו מאי קבלת תנאי שכרם, ופוגעים במישרין בתובע – פגיעה אישית, כלכלית ומקצועית.

לטענת התובע, התגלו אי סדרים רבים בהתנהלותה, הכללית והכלכלית, של עיריית לוד.

התובע מפנה לפירסומים, לפיהם –

נהג הגזבר לשכור שירותי חוקר פרטי למעקב אחר עובדי העירייה;

הועסקו 132 קרובי משפחה על ידי עיריית לוד;

בכירי העירייה קיבלו תנאים כספיים חריגים;

העירייה נהגה להחליף ללא הרף מנהלי אגפים בתפקידים בכירים, בעוד גזבר העירייה וראשיה נותרים בתפקידיהם; ועוד.

התובע אף מפנה לדו"ח מבקר המדינה, לענין הליקויים בהתנהלותה, הכללית והכספית, של העירייה.

לטענת התובע, בשל "מדיניות עוצר התשלומים" ובשל שיקולים זרים –
לא משולם לתובע מלוא שכרו.

סכום התביעה שהוגשה לבית הדין לעבודה, עומד על למעלה מ- 10 מיליון ₪.

טרם הוגש כתב הגנה.