sidebar

אומנות לחימה והגנה עצמית


13/03/2013

כל אדם העוסק באומנות לחימה יודע, כי אחת ממטרות אומנות הלחימה היא הימנעות מעימות. השיעור הראשון לעוסקים באומנות לחימה נסוב על ריסון עצמי ואיפוק. גם כאשר אומן לחימה נקלע להתקפה – הוא מונחה תחילה לנקוט בכל האמצעים כדי לנטרל את יריבו ולעוצרו, ורק אם הדבר אינו מועיל – להגיב באופן נחרץ.

לכל אדם בישראל קנויה הזכות להגנה עצמית, לפיה לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין. תקיפה, שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו. בתיקון לחוק ("חוק דרומי") נקבע, כי אדם לא יישא באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף מי שמתפרץ או נכנס לבית המגורים שלו, בכוונה לבצע עבירה, כל עוד המעשה שעשה לשם הדיפת הפורץ לא היה בלתי סביר בעליל.

כך, דרישת החוק היא : סבירות  ומידתיות . האם המעשה הפוגע היה סביר ונחוץ, בנסיבות העניין, לשם מניעת הפגיעה ופרופורציונלי לפגיעה הצפויה.

בתי המשפט בישראל לא התייחסו לעצם היות אדם מומחה לאומנות לחימה כ"נסיבות מחמירות", אלא בחנו האם עשה שימוש בתגובה וכוח סבירים לצורך ההגנה העצמית. אחרת, יהא אומן הלחימה חשוף להליך פלילי, וכן תביעה אזרחית, בהם יינתן משקל ליכולותיו המיוחדות.

השאלה האם נעשה שימוש ב"כוח סביר" תוכרע בהתאם לשיקול דעתו ופרשנותו של השופט בכל מקרה ומקרה לפי נסיבותיו.
חובה על האדם המתגונן לעשות שימוש מינימלי בכוח על מנת להסב נזק מינימלי לתוקף. כאמור, זהו גם העיקרון ממנו נגזרות שיטות ההגנה השונות באומנות הלחימה.
העובדה שמדובר במומחה לאומנויות לחימה תילקח ע"י ביהמ"ש בחשבון לבחינת השאלה של מידתיות וסבירות.

אין להחמיר עם המומחה באומנויות לחימה אשר נזעק להגן על בתו בת
ה- 8 ורעייתו המותקפות באישון לילה, והצליח להשתלט על התוקף ולהזעיק עזרה.

גם למומחה באומנויות לחימה יש זכות להגנה עצמית, ודמו אינו סמוק פחות מדמו של כל קורבן אחר. אומן הלחימה זכאי לעשות שימוש בשיטות שלמד כדי להגן על עצמו או על אנשים אחרים, כאשר מדובר בתגובה וכוח סבירים לנסיבות.

אומן לחימה מנוסה יודע לשים דגש על שימוש בטכניקות הגנה באופן פרופורציונלי לגודל האיום. שיטות לחימה רבות מבוססות על דרגות האלימות בה נתקל המותקף, ועקרונות הלחימה נגזרים באופן מידתי מהנדרש בכל סיטואציה.

כל בר דעת מבין, שסרט האימה הזה יכול היה להיגמר הרבה הרבה יותר גרוע. לית מאן דפליג, כי אב המגלה את בתו ורעייתו מותקפות באישון לילה בסכין ע"י פורץ חש סכנה, מיידית ומוחשית, לחייהן ולחייו.

יש לבחון את אירועי הלילה ללא צדקנות. קשה מאוד – אף בחוכמה שלאחר מעשה – להצביע על דרך אחרת, ראויה יותר, שעמדה בפני האב להגן על משפחתו.

בשום אופן אין להחמיר עם הקורבן רק משום שלמזלו הינו אומן לחימה, אשר מבחן התוצאה מוכיח, כי לא עשה שימוש בכל שיטות הלחימה אותן רכש, ואף מיהר להזעיק עזרה בהזדמנות הראשונה שהייתה לו.

במדינה מתוקנת אין להרשות מצב, בו קורבן הופך לאשם, ואילו פורע החוק מתגונן בטענה, כי "רק" פרץ, וכי המכות שספג כתוצאה מהתגוננות הקורבן היו חזקות מידי.....

עו"ד  רענן  בר-און  הינו  מומחה לאומנויות  לחימה ,  בצד  עבודתו המשפטית.