sidebar

האם ניתן לבטל מתנה ?


18/03/2013

אורי רכש לעצמו אופנים חשמליים והעניק לדנה את האופניים הקודמים שלו. לאחר תקופה, התחרט אורי ורצה לבטל את המתנה שהעניק לדנה. האם אורי יכול לדרוש מדנה להחזיר לו את האופניים ?

אבא של ניר החליט להעניק לבנו את דירתו במתנה. ברבות השנים ניתק הבן קשר עם אביו. כתוצאה מכך התחרט האב על המתנה שהעניק לניר, ודורש לקבל חזרה את הדירה. האם ייאלץ ניר להחזיר את הדירה לאביו ?

על פי חוק, מתנה היא הקניית נכס – מקרקעין, מטלטלין או זכויות - ללא תמורה. הבעלות במתנה עוברת למקבל במסירת הדבר לידו, או במסירת מסמך לידו המזכה אותו לקבלו.

מתנה נגמרת בהקניית המתנה על ידי הנותן למקבל תוך הסכמה ביניהם שהדבר ניתן במתנה.

כאשר מדובר במתנת מטלטלין – ההקניה מבוצעת במסירת המתנה למקבל. כך, עם העברתה הפיסית של המתנה לצד המקבל (ראה דוגמת האופניים), או העברה פיסית של מסמך המזכה אותו לקבל את המתנה – הושלמה המתנה.

לעומת זאת, כאשר מדובר במתנת מקרקעין – דרך ההקנייה היא באמצעות רישום. הקניית הזכות היא עיסקה במקרקעין, אשר טעונה מסמך בכתב. ההקניה הינה סופית ומוגמרת רק לאחר ביצוע רישום בפועל של הזכויות על שם המקבל בלשכת רישום המקרקעין או במינהל מקרקעי ישראל (אלא אם נותן המתנה חתם על יפוי כוח בלתי חוזר להעברת זכויותיו).

מה קורה כאשר נערך הסכם מתנה ואפילו נרשמה הערת אזהרה בלשכת רישום מקרקעין, ואולם בטרם הושלם רישום העיסקה בטאבו – חזר בו נותן המתנה ?
במקרה כזה, אין מדובר בעסקה גמורה, אלא רק בהתחייבות לבצע עסקה, ונותן המתנה עדיין יכול לחזור בו מטעמיו שלו.
לכלל זה יש שני חריגים נקובים בחוק :
אם מקבל המתנה לא שינה את מצבו לרעה בהסתמך על ההתחייבות ;
ואם נותן המתנה לא ויתר בכתב על זכותו לחזור בו מהענקת המתנה (למשל באמצעות מתן יפוי כוח בלתי חוזר).

בנוסף, רשאי נותן המתנה לחזור בו מהתחייבותו, אם ביטול המתנה נובע מהתנהגותו המחפירה של מקבל המתנה כלפיו או כלפי בן משפחתו, או כאשר חלה הרעה ניכרת במצבו הכלכלי של נותן המתנה.

באחד המקרים, נערך הסכם מתנה בין בעלי דירות בבית משותף, לפיו הסכימו בעלי 3 דירות בבנין המשותף לבקשתם של בעלי הדירה הרביעית, לכך שהאחרונים ירחיבו את דירתם על ידי בניה ברכוש המשותף. ההסכמה בין בעלי הדירות עוגנה במסמך כתוב וחתום, בו אף הוצהר, כי בעלי הדירה החפצים להרחיב מתעתדים להוציא הוצאות שונות, ולכן הסכמת בעלי 3 הדירות האחרות הינה בלתי חוזרת. במהלך השנים עלו על שרטון יחסי השכנות בין הצדדים. כאשר חפצו בעלי הדירה הרביעית לממש את ההתחייבות ולהרחיב את דירתם, סירבו השכנים לכך. בית המשפט קבע שמדובר בהתחייבות לתת מתנה ולכן השכנים יכולים היו לחזור ממנה. הואיל וסופיות ההתחייבות הותנתה בהוצאת כספים, והואיל ובפועל לא הוצאו עדיין כספים, ונוכח התנהגותם המחפירה של בעלי הדירה האחת כלפי שכניהם – נקבע כי ההתחייבות מבוטלת.