sidebar

ההר הוליד זנב של עכבר : תביעת 15 מיליוני ש"ח סתיימה בכ- 160,000 ש"ח .....


24/11/2013

בשנת 1999  הגישו שתי קבוצות דיירים, בקול תרועה רמה, תביעת ענק לבית המשפט המחוזי בתל-אביב.
47 (!!!) דיירים תבעו את חברת קריב – חברה קבלנית שבנתה את דירותיהם בשכונת
"נווה סביון" באור-יהודה, וטענו לליקויים בפרוייקט שבנתה החברה.

בכתב התביעה אוגדו כל תביעות הדיירים, אשר דרשו פיצויים במיליוני ש"ח בגין ערב רב של נזקים – החל מטענות לליקויים בדירות, עובר דרך איחורים במסירה וכלה בעוגמת נפש.

סכום התביעה, שהוגשה כאמור בשנת 1999 לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, עומד כיום, בערכים משוערכים, על סך של כ-  15  מיליון  ש"ח .

את חברת קריב רכשה חברת אלקטרה, אשר שכרה את שירותי משרדנו.

משרדנו, אשר קיבל את הטיפול בתיק הסבוך הזה, מתחילתו ועד סופו, בעוד הדיירים החליפו את עורכי דינם, פעל בכל החזיתות.

הגשנו הודעות צד שלישי נגד צדדים שלישיים, וניהלנו מאבק בבית המשפט המחוזי להטלת אחריות על אותם צדדים שלישיים במידה שיינתן פסק דין נגד חברת אלקטרה. במסגרת הליכים אלה אף ניתנו פסקי דין נגד מספר צדדים שלישיים, אשר חוייבו לפצות את חברת אלקטרה באם תתקבלנה טענותיהם של הדיירים.

במקביל, הפרכנו את טענות הדיירים לליקויים בדירותיהם, והוכחנו, כי הליקויים בדירות הינם מינוריים, ועלות תיקונם זניחה.

או אז, שינו התובעים את טעמם והעלו טענות חדשות, הפעם לעניין ליקויים בקונסטרוקציה של הדירות שרכשו.

גם בעניין זה, לאחר מאבק ממושך, הפרכנו את טענות הדיירים והוכחנו, כי אין בנמצא ליקויי קונסטרוקציה כלל וכלל !

לאחר שהוכחנו, כי הליקויים בדירות הינם זניחים, ועלותם אינה עולה על סך של
כ- 160,000 ש"ח לכל הדירות ביחד (!!!), ולאחר שהפרכנו מכל וכל את טענות הדיירים בעניין ליקויי קונסטרוקציה, נאלצו הדיירים לתקן את תביעתם.

כך, נאלצו הדיירים לחזור בהם מסכום התביעה שהוגש לבית המשפט המחוזי, אשר נאמד בכ- 15 מיליון ש"ח כשהוא משוערך, ונאלצו להפחית את סכום התביעה לסך של 2.5 מיליון ש"ח, היינו בסמכות בית משפט שלום.

כתוצאה מכך שהדיירים נאלצו לתקן את סכום תביעתם, גרמנו להוצאת כתב התביעה מבית המשפט המחוזי ולהעברתו לבית משפט השלום בפתח-תקוה.

ועדיין, הדיירים לא אמרו נואש, וניסו להעלות טענות חדשות בדבר ליקויים שלטענתם צצו כ- 13 שנה לאחר קבלת הדירות, ואף התעקשו להמשיך את תביעתם נגד אלקטרה, תוך הגשת עשרות תצהירי עדויות ראשיות וחוות דעת מומחה נוסף מטעמם.

לעומת זאת, חברת אלקטרה לא נאלצה אפילו להגיש תצהירי עדויות ראשיות מטעמה, לאור עמדתו הנחרצת של משרדנו.

התעקשנו, כי החברה תשלם אך ורק את סכום הליקויים הזניח, במקום לבצע את התיקונים בפועל, וכי הדיירים יקבלו אך ורק סכום זה.

בסוף השבוע שעבר הגיעו הדיירים וחברת אלקטרה להסכם, שקיבל תוקף של  פסק  דין.
לפי פסק הדין, תשלם אלקטרה סך של 162,000 ש"ח, בצירוף מע"מ, לכל 47 הדיירים
יחד (!!!), ולדיירים לא תהיה כל טענה נוספת כלפי אלקטרה.

באופן  כזה  הפכה  תביעה  על  סך  של  15  מיליון  ש"ח  לתשלום  לכל  הדיירים  ביחד בסך  של  162,000  ש"ח .

כך, הסתיים התיק בכך שהתובעים יקבלו 1% בלבד מסכום תביעתם.

אנו מרוצים כמובן מאוד מתוצאות ההליך, לאחר את המאבק המשפטי העיקש שניהלנו מטעם חברת אלקטרה, החל מיומו הראשון.

כמובן, סכום ההוצאות ששילמו התובעים (שכר טירחת עורכי-דין, אגרות בית משפט, תשלומים למומחים השונים, הוצאות צילומים וכריכות, שליחים ועוד) גבוה בהרבה מסכום הפיצוי שיקבלו.

אנו מציעים לבדוק היטב את הבסיס לתביעה לפני הגשת תביעות סרק לבית המשפט. הגשת תביעה "מנופחת" פוגעת בסופו של דבר בתובעים ומעמידה אותם בסיכון כספי ניכר. כפי שטענו בבית המשפט, זהו אחד המקרים הקלאסיים בו ההר הוליד לא רק עכבר, אלא זנב של עכבר.