sidebar

מבצעי חודש הספר


10/06/2012

מבצעי חודש הספר מציפים, פעם נוספת, את זעקתם של הסופרים, היוצאים נגד מכירת ספריהם במחירים כה נמוכים. ברם, המבצעים האטרקטיביים במיוחד עליהם מכריזות רשתות הספרים הגדולות (3 ב- 100, 4 ב- 100, ואולי אף 5 ב- 100) אינם מיוחדים לחודש הספר בלבד. התחרות הנטושה בין הרשתות גורמת למכירת ספרים במחירי מבצע גם במהלך השנה.

ההוצאות לאור מחוייבות לקבל את "דין הרשתות" ולמכור את הספרים במחירי מבצע, לעיתים מחירי עלות בלבד. ברם, הנפגעים העיקריים הינם הסופרים עצמם. הוזלה כה משמעותית במחיר הספר מאכלת את החלק אותו אמור הסופר לגזור מהתמורה המתקבלת על ספרו. כך, זוכים סופרים לקבל שקלים בודדים בגין כל עותק הנמכר מפרי עמלם, ולעיתים מדובר בשקל או שניים בלבד.

המצדדים בהוזלת מחירי הספרים מציינים את היתרונות :  הגדלת מכירות הספרים, הרחבה ניכרת של מעגל הקוראים, הפיכת הספר לנגיש וזמין לכל, קירוב לבבות לקריאה וקידום כותרים רבים.

המתנגדים טוענים, כי המבצעים האגרסיביים גורמים לרכישה מלאכותית של ספרים נוספים רק משום ש"חובה" מכוח המבצע לרכוש עוד ספרים כדי לזכות במבצע, וכי הצרכן מוציא יותר ממה שהתכוון לשלם מלכתחילה. עוד מציינים המתנגדים את הפיחות שחל לטענתם ברמת הכתיבה בשל הצורך לספק יותר ספרים בפרק זמן נתון, את זילות הענף והורדת איכות הכתיבה אצל סופרים עייפים הנאלצים להתפרנס מעבודות נוספות.

על עובדה אחת כולם מסכימים : הפגיעה האנושה בשכרם של הסופרים בעקבות הכפפתם למכירות במחירי מבצע. לא ניתן להתווכח על העובדה, שהסופרים, אשר לעיתים זוכים לקבל שקל או שניים מכל עותק הנמכר מספריהם, לאחר העברת רוב התמורה להוצאות לאור, סופגים את הפגיעה הישירה והמשמעותית ביותר.

כתבתי לפני מספר שנים את הספר "צדק פרטי". הספר הצליח, נמכר היטב, וזכה לביקורות מהללות, בקרב הקוראים וכן בעיתונות הכתובה והמדוברת, לרבות בתוכניות אירוח בטלויזיה. את ספרי בחרתי להוציא לאור בהוצאה פרטית, הוצאת "שילת", אשר הוקמה על ידי לצורך כך. זאת, בין היתר על מנת למנוע מצב, בו מרבית מתמורת הספר מגיעה לכיסו של המו"ל, ועל מנת לחלץ את יצירתי מהתנאים המוכתבים על ידי המו"לים.

ניתן להביא לתוצאות משביעות רצון בצעדים רב מערכתיים. ראשית, יש להגדיל, באופן משמעותי, את שיעור האחוזים מתמורת הספר אשר ניתן לסופרים עצמם, וזאת  על חשבון ההוצאה לאור. כך יבוסס מעמדו הכלכלי של הסופר עצמו, הוא אבי היצירה. בנוסף, יש לפעול להגבלת מחירם הקטלוגי של ספרים, כמו גם להטיל מגבלות של ממש על מכירתם במבצעים. באופן כזה, ניתן למצוא את האיזון הנכון, בין רצונו של הצרכן לרכוש ספרים במחירים "שפויים", לבין רצונו של הסופר למכור את פרי עמלו במחיר שיצדיק את ההשקעה ויאפשר לו להתפרנס בכבוד. ההוצאות לאור ורשתות השיווק ייאלצו כמובן להסתפק בפחות, ברם בטווח הרחוק יידעו להפיק גם הן את המירב.