sidebar

התקבלה עמדת משרדנו, ובימים הקרובים יונפקו כרטיסים שפוטרים בעלי מוגבלויות מעמידה בתור19/01/2014

הביטוח הלאומי ינפיק בימים הקרובים תעודות נכה חדשות, שעליהן מצויין, כי נושא התעודה פטור מעמידה בתורים.

באופן כזה תשתפר משמעותית גם איכות חייהם של בעלי הלקויות "הבלתי נראות", כולל אוטיסטים, נכים נפשית ובעלי פיגור שכלי.

התקנות החדשות שכך קובעות נכנסות לתוקפן בימים אלה ממש.

בכך התקבלה עמדתנו, לאחר שפנינו בעניין זה לשרת המשפטים כבר בחודש  יולי  2013 .

בפנייתנו לשרת המשפטים הסברנו, כי בחודש  אוקטובר  2013  אמורות היו להיכנס לתוקפן תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013 (להלן: "התקנות").
התקנות קובעות, לעניין שירות  ציבורי  לפי תור, כי האחראי למתן השירות יספק את השירות בלא המתנה בתור לבקשת אדם עם מוגבלות הזכאי לכך. הכל בתנאים המפורטים בתקנות.

תקנות אלה חשובות ביותר, ואמורות ליתן מענה, הוגן וצודק, לאנשים עם מוגבלות הזקוקים לשירות  ציבורי  הניתן לפי תור.

דא עקא, שאין סנקציות בצידן של תקנות חשובות אלה.
לא מפורט בדין עונשו של מי אשר לא יספק למוגבל את השירות בלא שזה יצטרך להמתין לתורו.
למי אמור לפנות מוגבל, שזכויותיו נפגעו ע"י נותן שירות ציבורי כלשהו, ולא איפשרו לאותו מוגבל לקבל את השירות הציבורי בלא להמתין בתור ?
באיזה אופן תפעל המדינה כלפי מי אשר פגע בזכויותיו של המוגבל ולא איפשר לו לקבל את השירות הציבורי מבלי להמתין בתור ?

יתרה  מזו :

משום חשיבותן הגדולה של תקנות אלה, ביקשנו  להרחיבן,  כך שתחולנה גם  על  תורים  לקבלת  שירות  שאינו  ציבורי .

כך למשל, לענין ילדים אוטיסטים, נכים, או בעלי מוגבלויות אחרות, הנאלצים להמתין בתורים ממושכים ברשתות מזון, דוכני אוכל מהיר (כדוגמת פיצריות), בתי קולנוע, בריכות, משחקיות, פארקי שעשועים וכן הלאה.

ילדים בעלי מוגבלויות חווים קושי ממשי וניכר בהמתנה ממושכת, הרבה מעל ומעבר לילדים רגילים, אשר מעצם היותם ילדים מתקשים לשאת המתנה בתור.

בפנייתנו לשרת המשפטים הסברנו, כי בארצות רבות בעולם, כדוגמת צרפת, מחולק "כרטיס קדימות", הנושא את שם הילד ותמונתו, המחייב  כל  נותן שירות לקדם את נושא הכרטיס לתחילת התור.

פתרון פשוט זה מעניק מרווח נשימה ניכר להורים של ילדים בעלי מוגבלויות,
אשר לעת הזו נאלצים להימנע משלל פעילויות עם ילדיהם, בשל הרתיעה מהתנהגותם
בזמני המתנה ממושכים, ומאפשר להם ליטול את ילדיהם לשלל מקומות, שקודם לכן הדירו מהם את רגליהם.

כאמור, מחוקק המשנה כבר נתן דעתו לסוגיית מתן שירות בלא המתנה לתור, ואולם הגביל תיקון חשוב זה לשירות ציבורי בלבד. הרחבת הדין והחלתו על כל שירות, ולאו דווקא שירות ציבורי, תתרום לא רק לפרט המוגבל ומשפחתו, כי אם לחברה כולה, יסודותיה וערכיה.

כפי שציינו, הנפקת כרטיסי קדימות – עלותם זניחה ושולית, ואילו ברכה רבה גלומה בהם.

בפנייתנו ביקשנו את התערבותה של שרת המשפטים, מתוך כבוד והתחשבות באוכלוסיה המוגבלת.

בלשכתה של שרת המשפטים העבירו את פנייתנו לגורמים המקצועיים במשרד המשפטים.
ואכן, משרד המשפטים פנה לביטוח הלאומי, אשר כאמור בימים אלה ינפיק תעודות נכה חדשות, שכוללות בחובן פטור מעמידה בתורים לבעלי מוגבלויות.

 אנו חשים סיפוק רב מהעובדה, שעמדתנו התקבלה בעניין חשוב זה.