sidebar

קנסות שערורייתיים למי שאופני התל-אופן שלו נגנבים


02/05/2013

לאחרונה שלח משרדנו פנייה לראש עיריית תל-אביב-יפו, רון חולדאי, שצריכה לעניין כל מי ששוכר אופני תל-אופן באחת מהעמדות הרבות הפרוסות ברחבי העיר.

בפנייתנו כתבנו, כי "על כל רוכש מינוי לתל-אופן –יומי, שבועי, או שנתי – חלות הוראות 'תקנון משתמש'. בהתאם לתקנון, במקרה של אובדן אופניים מוטל קנס בסך 4,500 שקל והאחריות על גניבתם במהלך ההשכרה מוטלת על המשתמש. כך יוצא, שאדם ששכר אופניים והללו נגנבו במהלך תקופת ההשכרה, ישלם קנס בסכום עתק".

עוד הוספנו במכתבנו, כי "עלות האופניים הינה לכל היותר 300 שקל ליחידה, ולמרות זאת מוטל הקנס הגבוה והשערורייתי", ודרשנו להפחית לאלתר את גובה הקנסות על שוכרי האופניים במסגרת התל-אופן.

"מעבר לכך", הוספנו, "מסתבר שכאשר האופניים שנגנבו נמצאו והוחזרו על ידי המוצא הישר – אינכם טורחים כלל ליידע את קורבן הגניבה ואף אינכם מאפשרים למוצא הישר לקבל את פרטי הקורבן בדבר מציאת אופניו.

"יוצא שהעירייה מרוויחה פעמיים – הן כתוצאה מגביית קנס בסכום העתק מקורבן הגניבה והן כתוצאה מגניבת האופניים, כשהסתרת העובדה שנמצאו האופניים שנגנבו משרתת היטב את קופת העירייה".