sidebar

ילדים המוכרים דגלים בצמתים


01/05/2014

כמידי שנה, לקראת יום העצמאות, "מציפים" את הכבישים, הצמתים העירוניים
והבין-עירוניים ילדים צעירים, המנסים למכור את דגלי ישראל ואביזרים נוספים לרגל החג.

הילדים, לעתים קרובות צעירים מאוד, מסתובבים בצמתים מסוכנים, בצידי כבישים סואנים, ומתהלכים בין המכוניות בניסיון למכור את מרכולתם.

ילדים אלה חשופים לסכנה בטיחותית חמורה, גם תוך סיכון חיי משתמשי הדרך האחרים.  מעבר לסכנת הפגיעה מכלי רכב החולפים, ולעתים שועטים, בדרכים, חשופים הילדים לפגעי מזג האוויר ולסכנות נוספות כולל ניצול, לרבות מיני, ופשיעה אחרת מידי עוברים ושבים ומידי מעסיקיהם.

מרבית הילדים המועסקים במכירת דגלים הם ילדים מתחת לגיל 15, גיל העבודה המותר על פי חוק. מרבית הילדים מועסקים על ידי קבלנים, הגוזלים מהם את מרבית הרווחים מהמכירות ומותירים בידיהם סכומים זעומים בלבד.

בהתאם לחוק עבודת נוער, התשי"ג – 1953, אין להעסיק ילדים מתחת לגיל 15 (למעט ילד שמלאו לו 14 שנה שמותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, רק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו). ילד מגיל 15 יכול לעבוד בתנאי שהוא השלים את לימודי החובה, או עובד כחניך במסגרת הכשרה מקצועית. ילד עד גיל 18 לא יעבוד בשעות הלימודים, אלא אם השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד המתאימה לגילו.

החוק קובע קנסות ועונשי מאסר למעביד אשר מעסיק בני נוער שלא על פי חוק או התקנות. כמו כן, החוק קובע עונשים להורים שאיפשרו לילדיהם לעבוד בניגוד להוראות החוק, אלא אם יוכיחו שלא ידעו על כך, או שעשו כל האפשר למנוע את העבירה על החוק.

יחידת האכיפה במשרד התמ"ת ממונה על אכיפת חוקי עבודה, ובהם חוק עבודת הנוער. ליחידת האכיפה סמכות להטיל קנסות מינהליים ולתבוע לדין בבית הדין לעבודה מעסיקים שעברו על החוק.

למרות שהבעיה מוכרת מזה שנים, לכל הגורמים הרלבנטיים בישראל, ולמרות שמדובר בתופעה מסוכנת ביותר, אין מבוצעת אכיפה מתאימה.

כך, למרות שמכירה בצמתים אסורה בדרך כלל לפי חוקי עזר עירוניים או אזוריים, הרי בפועל – ובמיוחד ביום העצמאות – חוקים אלה לא נאכפים כלל.

מצופה ממשטרת ישראל, ומהממונה על אכיפת חוקי העבודה במשרד התמ"ת, להגביר את אכיפת חוקי הנוער במיוחד בתקופה זו.
במקביל, ניתן לאפשר את מכירת הדגלים במקומות בהם ניתן לעשות זאת ללא סיכון חיים.

באחד המקרים הנדירים, הוגש כתב אישום נגד קבלן שהעסיק נערים בני 11, 13 ו- 16 בצמתים במכירת פרחים. הקבלן הורשע בעבירות לפי חוק עבודת הנוער.

בפסק הדין נקבע : "בית הדין רואה בחומרה רבה את תופעת העסקת 'ילדי הצמתים', הנדרשים על ידי מעסיקיהם לעמוד בצמתים ולמכור פרחים ו/או טובין אחרים, תוך סיכון חייהם. עמדת המיקוח של ילדים אלה כלפי מעסיקיהם, כמו גם היכולת לעמוד על זכויותיהם, נמוכה ביותר. ילדים אלו זקוקים להגנתו של בית הדין, ועל בית הדין להרתיע מביצוע עבירות חמורות אלה, ולעשות כמיטב יכולתו למיגור התופעה כאמור".

באותו ענין, בהתחשב בנסיבות האישיות של הנאשם, בהודאה שלו באשמה, וכן בחרטה שהביע, ובהצהרתו, כי לעולם לא יחזור על מעשיו אלה, מצבו הכלכלי והנפשי הקשה, גזר עליו קנס של 100,000 ₪. וחתימה על התחייבות להימנע מביצוע העבירות נשוא כתב האישום, אשר אם יפר אותה ישלם לאוצר המדינה סך של 200,000 ש"ח.