sidebar

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת-גן טוענת שטעתה כשאישרה תוכנית בנייה


11/05/2014

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת-גן דורשת שתוחזר אליה תוכנית לבניה של עשרות יחידות דיור שאושרה על ידה, כדי שתבחן מחדש את התוכנית.
זאת, שכן לטענתה של הוועדה המקומית היא טעתה כאשר אישרה את התוכנית.

תחילתה של הפרשה באישור שנתנה הוועדה המקומית לתוכנית בנייה לפי תמ"א 38 ברחוב עלומים ברמת-גן.
לאחר שאושרה התוכנית, הגיש משרדנו מטעמו של אחד מבעלי הדירות ערר על החלטה של הוועדה המקומית שאישרה את התוכנית.

במסגרת הערר טענו, שאישור התוכנית נעשה לאור הטעייה של הקבלן את הוועדה המקומית, כאשר הציג בפניה נתונים לא נכונים.

בתחילה, התנגדה הוועדה המקומית לעמדתנו, וביקשה שוועדת הערר לתכנון ולבנייה מחוז תל-אביב תדחה את הערר שהגשנו ותיתן תוקף לתוכנית הבנייה.

בימים אלה קיבלה הוועדה המקומית את עמדתנו, ופנתה לוועדת הערר בדרישה כי תוחזר לוועדה המקומית תוכנית הבנייה.

הוועדה המקומית טוענת, שנפלה טעות בהחלטתה שאישרה את התוכנית לבניית עשרות יחידות הדיור.

הוועדה המקומית מונה את המצגים שאינם נכונים שהציג בפניה הקבלן, אשר הביאו לכך שטעתה כאשר אישרה את התוכנית, ודורשת שוועדת הערר תחזיר את התוכנית אליה, לוועדה המקומית, על מנת שזו תבחן את התוכנית מחדש לאחר שהקבלן יתקן את כל המצגים הלא נכונים שקיימים בתוכנית.

משרדנו מביע סיפוק רב מהעובדה, שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת-גן קיבלה את עמדתנו וחזרה בה מהאישור שנתנה לבניית עשרות יחידות דיור ברחוב עלומים ברמת-גן.